అల్ ఐన్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

అల్ ఐన్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 17 జూన్ 2024 AED د.إ281.00
అజ్మాన్ సిటీ 17 జూన్ 2024 AED د.إ281.00
అల్ ఐన్ 17 జూన్ 2024 AED د.إ281.00
అల్ బురైమి 17 జూన్ 2024 OMR ﷼29.50
అల్ మేడమ్ 17 జూన్ 2024 AED د.إ281.00
అల్ కోజ్ 17 జూన్ 2024 AED د.إ281.00
అల్ సోహర్ 17 జూన్ 2024 OMR ﷼29.50
అర్ రామ్స్ 17 జూన్ 2024 AED د.إ281.00
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 17 జూన్ 2024 OMR ﷼29.50
సువేక్ గా 17 జూన్ 2024 OMR ﷼29.50
బహ్లా 17 జూన్ 2024 OMR ﷼29.50
బార్కా 17 జూన్ 2024 OMR ﷼29.50
బావ్షర్ 17 జూన్ 2024 OMR ﷼29.50
ధైద్ 17 జూన్ 2024 AED د.إ281.00
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 17 జూన్ 2024 AED د.إ281.00
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 17 జూన్ 2024 AED د.إ281.00
దుబాయ్ సిటీ 17 జూన్ 2024 AED د.إ281.00
ఫుజైరా సిటీ 17 జూన్ 2024 AED د.إ281.00
ఘాయతి 17 జూన్ 2024 AED د.إ281.00
హట్టా 17 జూన్ 2024 AED د.إ281.00
ఇబ్రీ 17 జూన్ 2024 OMR ﷼29.50
జెబెల్ అలీ 17 జూన్ 2024 AED د.إ281.00
కల్బా 17 జూన్ 2024 AED د.إ281.00
ఖోర్ ఫక్కన్ 17 జూన్ 2024 AED د.إ281.00
లివా ఒయాసిస్ 17 జూన్ 2024 AED د.إ281.00
మదీనాత్ జాయెద్ 17 జూన్ 2024 AED د.إ281.00
మస్కట్ 17 జూన్ 2024 OMR ﷼29.50
నిజ్వా 17 జూన్ 2024 OMR ﷼29.50
రాస్ అల్ ఖైమా 17 జూన్ 2024 AED د.إ281.00
రుస్తాక్ 17 జూన్ 2024 OMR ﷼29.50
రువైస్ 17 జూన్ 2024 AED د.إ281.00
సహమ్ 17 జూన్ 2024 OMR ﷼29.50
షార్జా సిటీ 17 జూన్ 2024 AED د.إ281.00
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 17 జూన్ 2024 AED د.إ281.00
అల్ ఐన్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

అల్ ఐన్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 17 జూన్ 2024 AED د.إ260.25
అజ్మాన్ సిటీ 17 జూన్ 2024 AED د.إ260.25
అల్ ఐన్ 17 జూన్ 2024 AED د.إ260.25
అల్ బురైమి 17 జూన్ 2024 OMR ﷼27.70
అల్ మేడమ్ 17 జూన్ 2024 AED د.إ260.25
అల్ కోజ్ 17 జూన్ 2024 AED د.إ260.25
అల్ సోహర్ 17 జూన్ 2024 OMR ﷼27.70
అర్ రామ్స్ 17 జూన్ 2024 AED د.إ260.25
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 17 జూన్ 2024 OMR ﷼27.70
సువేక్ గా 17 జూన్ 2024 OMR ﷼27.70
బహ్లా 17 జూన్ 2024 OMR ﷼27.70
బార్కా 17 జూన్ 2024 OMR ﷼27.70
బావ్షర్ 17 జూన్ 2024 OMR ﷼27.70
ధైద్ 17 జూన్ 2024 AED د.إ260.25
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 17 జూన్ 2024 AED د.إ260.25
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 17 జూన్ 2024 AED د.إ260.25
దుబాయ్ సిటీ 17 జూన్ 2024 AED د.إ260.25
ఫుజైరా సిటీ 17 జూన్ 2024 AED د.إ260.25
ఘాయతి 17 జూన్ 2024 AED د.إ260.25
హట్టా 17 జూన్ 2024 AED د.إ260.25
ఇబ్రీ 17 జూన్ 2024 OMR ﷼27.70
జెబెల్ అలీ 17 జూన్ 2024 AED د.إ260.25
కల్బా 17 జూన్ 2024 AED د.إ260.25
ఖోర్ ఫక్కన్ 17 జూన్ 2024 AED د.إ260.25
లివా ఒయాసిస్ 17 జూన్ 2024 AED د.إ260.25
మదీనాత్ జాయెద్ 17 జూన్ 2024 AED د.إ260.25
మస్కట్ 17 జూన్ 2024 OMR ﷼27.70
నిజ్వా 17 జూన్ 2024 OMR ﷼27.70
రాస్ అల్ ఖైమా 17 జూన్ 2024 AED د.إ260.25
రుస్తాక్ 17 జూన్ 2024 OMR ﷼27.70
రువైస్ 17 జూన్ 2024 AED د.إ260.25
సహమ్ 17 జూన్ 2024 OMR ﷼27.70
షార్జా సిటీ 17 జూన్ 2024 AED د.إ260.25
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 17 జూన్ 2024 AED د.إ260.25
అల్ ఐన్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర