ఇబ్రీ : సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

ఇబ్రీ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

ఇబ్రీ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 21 మే 2022 AED د.إ223.75
అజ్మాన్ సిటీ 21 మే 2022 AED د.إ223.75
అల్ ఐన్ 21 మే 2022 AED د.إ223.75
అల్ బురైమి 22 మే 2022 OMR ﷼23.65
అల్ మేడమ్ 21 మే 2022 AED د.إ223.75
అల్ కోజ్ 21 మే 2022 AED د.إ223.75
అల్ సోహర్ 22 మే 2022 OMR ﷼23.65
అర్ రామ్స్ 21 మే 2022 AED د.إ223.75
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 22 మే 2022 OMR ﷼23.65
సువేక్ గా 22 మే 2022 OMR ﷼23.65
బహ్లా 22 మే 2022 OMR ﷼23.65
బార్కా 22 మే 2022 OMR ﷼23.65
బావ్షర్ 22 మే 2022 OMR ﷼23.65
ధైద్ 21 మే 2022 AED د.إ223.75
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 21 మే 2022 AED د.إ223.75
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 21 మే 2022 AED د.إ223.75
దుబాయ్ సిటీ 21 మే 2022 AED د.إ223.75
ఫుజైరా సిటీ 21 మే 2022 AED د.إ223.75
హట్టా 21 మే 2022 AED د.إ223.75
ఇబ్రీ 22 మే 2022 OMR ﷼23.65
జెబెల్ అలీ 21 మే 2022 AED د.إ223.75
కల్బా 21 మే 2022 AED د.إ223.75
ఖోర్ ఫక్కన్ 21 మే 2022 AED د.إ223.75
లివా ఒయాసిస్ 21 మే 2022 AED د.إ223.75
మదీనాత్ జాయెద్ 21 మే 2022 AED د.إ223.75
మస్కట్ 22 మే 2022 OMR ﷼23.65
నిజ్వా 22 మే 2022 OMR ﷼23.65
రాస్ అల్ ఖైమా 21 మే 2022 AED د.إ223.75
రుస్తాక్ 22 మే 2022 OMR ﷼23.65
సహమ్ 22 మే 2022 OMR ﷼23.65
షార్జా సిటీ 21 మే 2022 AED د.إ223.75
సుర్ 22 మే 2022 OMR ﷼23.65
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 21 మే 2022 AED د.إ223.75
ఇబ్రీ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

ఇబ్రీ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 21 మే 2022 AED د.إ210.25
అజ్మాన్ సిటీ 21 మే 2022 AED د.إ210.25
అల్ ఐన్ 21 మే 2022 AED د.إ210.25
అల్ బురైమి 22 మే 2022 OMR ﷼22.65
అల్ మేడమ్ 21 మే 2022 AED د.إ210.25
అల్ కోజ్ 21 మే 2022 AED د.إ210.25
అల్ సోహర్ 22 మే 2022 OMR ﷼22.65
అర్ రామ్స్ 21 మే 2022 AED د.إ210.25
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 22 మే 2022 OMR ﷼22.65
సువేక్ గా 22 మే 2022 OMR ﷼22.65
బహ్లా 22 మే 2022 OMR ﷼22.65
బార్కా 22 మే 2022 OMR ﷼22.65
బావ్షర్ 22 మే 2022 OMR ﷼22.65
ధైద్ 21 మే 2022 AED د.إ210.25
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 21 మే 2022 AED د.إ210.25
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 21 మే 2022 AED د.إ210.25
దుబాయ్ సిటీ 21 మే 2022 AED د.إ210.25
ఫుజైరా సిటీ 21 మే 2022 AED د.إ210.25
హట్టా 21 మే 2022 AED د.إ210.25
ఇబ్రీ 22 మే 2022 OMR ﷼22.65
జెబెల్ అలీ 21 మే 2022 AED د.إ210.25
కల్బా 21 మే 2022 AED د.إ210.25
ఖోర్ ఫక్కన్ 21 మే 2022 AED د.إ210.25
లివా ఒయాసిస్ 21 మే 2022 AED د.إ210.25
మదీనాత్ జాయెద్ 21 మే 2022 AED د.إ210.25
మస్కట్ 22 మే 2022 OMR ﷼22.65
నిజ్వా 22 మే 2022 OMR ﷼22.65
రాస్ అల్ ఖైమా 21 మే 2022 AED د.إ210.25
రుస్తాక్ 22 మే 2022 OMR ﷼22.65
సహమ్ 22 మే 2022 OMR ﷼22.65
షార్జా సిటీ 21 మే 2022 AED د.إ210.25
సుర్ 22 మే 2022 OMR ﷼22.65
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 21 మే 2022 AED د.إ210.25
ఇబ్రీ : 22 కరాట్ బంగారం ధర