ఇబ్రీ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

ఇబ్రీ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 26 జూలై 2021 AED د.إ223.93
అజ్మాన్ సిటీ 26 జూలై 2021 AED د.إ223.93
అల్ ఐన్ 26 జూలై 2021 AED د.إ223.93
అల్ బురైమి 26 జూలై 2021 OMR ﷼24.17
అల్ మేడమ్ 26 జూలై 2021 AED د.إ223.93
అల్ కోజ్ 26 జూలై 2021 AED د.إ223.93
అల్ సోహర్ 26 జూలై 2021 OMR ﷼24.17
అర్ రామ్స్ 26 జూలై 2021 AED د.إ223.93
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 26 జూలై 2021 OMR ﷼24.17
సువేక్ గా 26 జూలై 2021 OMR ﷼24.17
బహ్లా 26 జూలై 2021 OMR ﷼24.17
బార్కా 26 జూలై 2021 OMR ﷼24.17
బావ్షర్ 26 జూలై 2021 OMR ﷼24.17
ధైద్ 26 జూలై 2021 AED د.إ223.93
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 26 జూలై 2021 AED د.إ223.93
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 26 జూలై 2021 AED د.إ223.93
దుబాయ్ సిటీ 26 జూలై 2021 AED د.إ223.93
ఫుజైరా సిటీ 26 జూలై 2021 AED د.إ223.93
హట్టా 26 జూలై 2021 AED د.إ223.93
ఇబ్రీ 26 జూలై 2021 OMR ﷼24.17
జెబెల్ అలీ 26 జూలై 2021 AED د.إ223.93
కల్బా 26 జూలై 2021 AED د.إ223.93
ఖోర్ ఫక్కన్ 26 జూలై 2021 AED د.إ223.93
లివా ఒయాసిస్ 26 జూలై 2021 AED د.إ223.93
మదీనాత్ జాయెద్ 26 జూలై 2021 AED د.إ223.93
మస్కట్ 26 జూలై 2021 OMR ﷼24.17
నిజ్వా 26 జూలై 2021 OMR ﷼24.17
రాస్ అల్ ఖైమా 26 జూలై 2021 AED د.إ223.93
రుస్తాక్ 26 జూలై 2021 OMR ﷼24.17
సహమ్ 26 జూలై 2021 OMR ﷼24.17
షార్జా సిటీ 26 జూలై 2021 AED د.إ223.93
సుర్ 26 జూలై 2021 OMR ﷼24.17
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 26 జూలై 2021 AED د.إ223.93
ఇబ్రీ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

ఇబ్రీ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 26 జూలై 2021 AED د.إ205.25
అజ్మాన్ సిటీ 26 జూలై 2021 AED د.إ205.25
అల్ ఐన్ 26 జూలై 2021 AED د.إ205.25
అల్ బురైమి 26 జూలై 2021 OMR ﷼22.15
అల్ మేడమ్ 26 జూలై 2021 AED د.إ205.25
అల్ కోజ్ 26 జూలై 2021 AED د.إ205.25
అల్ సోహర్ 26 జూలై 2021 OMR ﷼22.15
అర్ రామ్స్ 26 జూలై 2021 AED د.إ205.25
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 26 జూలై 2021 OMR ﷼22.15
సువేక్ గా 26 జూలై 2021 OMR ﷼22.15
బహ్లా 26 జూలై 2021 OMR ﷼22.15
బార్కా 26 జూలై 2021 OMR ﷼22.15
బావ్షర్ 26 జూలై 2021 OMR ﷼22.15
ధైద్ 26 జూలై 2021 AED د.إ205.25
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 26 జూలై 2021 AED د.إ205.25
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 26 జూలై 2021 AED د.إ205.25
దుబాయ్ సిటీ 26 జూలై 2021 AED د.إ205.25
ఫుజైరా సిటీ 26 జూలై 2021 AED د.إ205.25
హట్టా 26 జూలై 2021 AED د.إ205.25
ఇబ్రీ 26 జూలై 2021 OMR ﷼22.15
జెబెల్ అలీ 26 జూలై 2021 AED د.إ205.25
కల్బా 26 జూలై 2021 AED د.إ205.25
ఖోర్ ఫక్కన్ 26 జూలై 2021 AED د.إ205.25
లివా ఒయాసిస్ 26 జూలై 2021 AED د.إ205.25
మదీనాత్ జాయెద్ 26 జూలై 2021 AED د.إ205.25
మస్కట్ 26 జూలై 2021 OMR ﷼22.15
నిజ్వా 26 జూలై 2021 OMR ﷼22.15
రాస్ అల్ ఖైమా 26 జూలై 2021 AED د.إ205.25
రుస్తాక్ 26 జూలై 2021 OMR ﷼22.15
సహమ్ 26 జూలై 2021 OMR ﷼22.15
షార్జా సిటీ 26 జూలై 2021 AED د.إ205.25
సుర్ 26 జూలై 2021 OMR ﷼22.15
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 26 జూలై 2021 AED د.إ205.25
ఇబ్రీ : 22 కరాట్ బంగారం ధర