అర్ రిక్కా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

అర్ రిక్కా : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ అహ్మది 29 నవంబర్ 2021 KWD د.ك18.66
అల్ ఫహహీల్ 29 నవంబర్ 2021 KWD د.ك18.66
అల్ ఫర్వానియా 29 నవంబర్ 2021 KWD د.ك18.66
అల్ ఫింటాస్ 29 నవంబర్ 2021 KWD د.ك18.66
అల్ జహ్రా 29 నవంబర్ 2021 KWD د.ك18.66
అల్ మంకాఫ్ 29 నవంబర్ 2021 KWD د.ك18.66
అర్ రిక్కా 29 నవంబర్ 2021 KWD د.ك18.66
అర్ రుమైతియా 29 నవంబర్ 2021 KWD د.ك18.66
సలీమియాగా 29 నవంబర్ 2021 KWD د.ك18.66
హఫర్ అల్ బాటిన్ 01 డిసెంబర్ 2021 SAR ﷼226.93
హవల్లి 29 నవంబర్ 2021 KWD د.ك18.66
జానుబ్ అస్ సుర్రా 29 నవంబర్ 2021 KWD د.ك18.66
జుబైల్ 01 డిసెంబర్ 2021 SAR ﷼226.93
కువైట్ సిటీ 29 నవంబర్ 2021 KWD د.ك18.66
సబా అస్ సలీం 29 నవంబర్ 2021 KWD د.ك18.66
అర్ రిక్కా : 22 కరాట్ బంగారం ధర

అర్ రిక్కా : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ అహ్మది 29 నవంబర్ 2021 KWD د.ك17.10
అల్ ఫహహీల్ 29 నవంబర్ 2021 KWD د.ك17.10
అల్ ఫర్వానియా 29 నవంబర్ 2021 KWD د.ك17.10
అల్ ఫింటాస్ 29 నవంబర్ 2021 KWD د.ك17.10
అల్ జహ్రా 29 నవంబర్ 2021 KWD د.ك17.10
అల్ మంకాఫ్ 29 నవంబర్ 2021 KWD د.ك17.10
అర్ రిక్కా 29 నవంబర్ 2021 KWD د.ك17.10
అర్ రుమైతియా 29 నవంబర్ 2021 KWD د.ك17.10
సలీమియాగా 29 నవంబర్ 2021 KWD د.ك17.10
హఫర్ అల్ బాటిన్ 01 డిసెంబర్ 2021 SAR ﷼208.00
హవల్లి 29 నవంబర్ 2021 KWD د.ك17.10
జానుబ్ అస్ సుర్రా 29 నవంబర్ 2021 KWD د.ك17.10
జుబైల్ 01 డిసెంబర్ 2021 SAR ﷼208.00
కువైట్ సిటీ 29 నవంబర్ 2021 KWD د.ك17.10
సబా అస్ సలీం 29 నవంబర్ 2021 KWD د.ك17.10
అర్ రిక్కా : 22 కరాట్ బంగారం ధర