టా ఇఫ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

టా ఇఫ్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ కున్‌ఫుదా 23 మార్చి 2023 SAR ﷼250.00
జెడ్డా 23 మార్చి 2023 SAR ﷼250.00
మక్కా 23 మార్చి 2023 SAR ﷼250.00
టా ఇఫ్ 23 మార్చి 2023 SAR ﷼250.00
టా ఇఫ్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

టా ఇఫ్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ కున్‌ఫుదా 23 మార్చి 2023 SAR ﷼230.00
జెడ్డా 23 మార్చి 2023 SAR ﷼230.00
మక్కా 23 మార్చి 2023 SAR ﷼230.00
టా ఇఫ్ 23 మార్చి 2023 SAR ﷼230.00
టా ఇఫ్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర