టా ఇఫ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

టా ఇఫ్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ కున్‌ఫుదా 05 మార్చి 2021 SAR ﷼46,020.00
జెడ్డా 05 మార్చి 2021 SAR ﷼46,020.00
మక్కా 05 మార్చి 2021 SAR ﷼46,020.00
టా ఇఫ్ 05 మార్చి 2021 SAR ﷼46,020.00
టా ఇఫ్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

టా ఇఫ్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ కున్‌ఫుదా 05 మార్చి 2021 SAR ﷼43,780.00
జెడ్డా 05 మార్చి 2021 SAR ﷼43,780.00
మక్కా 05 మార్చి 2021 SAR ﷼43,780.00
టా ఇఫ్ 05 మార్చి 2021 SAR ﷼43,780.00
టా ఇఫ్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర