టా ఇఫ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

టా ఇఫ్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ కున్‌ఫుదా 23 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼290.00
జెడ్డా 23 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼290.00
మక్కా 23 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼290.00
టా ఇఫ్ 23 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼290.00
టా ఇఫ్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

టా ఇఫ్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ కున్‌ఫుదా 23 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼267.00
జెడ్డా 23 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼267.00
మక్కా 23 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼267.00
టా ఇఫ్ 23 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼267.00
టా ఇఫ్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర