టా ఇఫ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

టా ఇఫ్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ కున్‌ఫుదా 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼254.00
జెడ్డా 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼254.00
మక్కా 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼254.00
టా ఇఫ్ 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼254.00
టా ఇఫ్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

టా ఇఫ్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ కున్‌ఫుదా 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼234.00
జెడ్డా 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼234.00
మక్కా 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼234.00
టా ఇఫ్ 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼234.00
టా ఇఫ్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర