టా ఇఫ్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

టా ఇఫ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

టా ఇఫ్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ కున్‌ఫుదా 19 మే 2022 SAR ﷼232.00
జెడ్డా 19 మే 2022 SAR ﷼232.00
మక్కా 19 మే 2022 SAR ﷼232.00
టా ఇఫ్ 19 మే 2022 SAR ﷼232.00
టా ఇఫ్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

టా ఇఫ్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ కున్‌ఫుదా 19 మే 2022 SAR ﷼214.00
జెడ్డా 19 మే 2022 SAR ﷼214.00
మక్కా 19 మే 2022 SAR ﷼214.00
టా ఇఫ్ 19 మే 2022 SAR ﷼214.00
టా ఇఫ్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర