టా ఇఫ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

టా ఇఫ్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ కున్‌ఫుదా 01 డిసెంబర్ 2021 SAR ﷼226.93
జెడ్డా 01 డిసెంబర్ 2021 SAR ﷼226.93
మక్కా 01 డిసెంబర్ 2021 SAR ﷼226.93
టా ఇఫ్ 01 డిసెంబర్ 2021 SAR ﷼226.93
టా ఇఫ్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

టా ఇఫ్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ కున్‌ఫుదా 01 డిసెంబర్ 2021 SAR ﷼208.00
జెడ్డా 01 డిసెంబర్ 2021 SAR ﷼208.00
మక్కా 01 డిసెంబర్ 2021 SAR ﷼208.00
టా ఇఫ్ 01 డిసెంబర్ 2021 SAR ﷼208.00
టా ఇఫ్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర