సిత్రా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

సిత్రా : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 19 జూన్ 2021 BHD .د.ب22.58
అల్ ఖోర్ 19 జూన్ 2021 QAR ﷼224.20
అల్ మాలికియా 19 జూన్ 2021 BHD .د.ب22.58
అల్ రాయన్ 19 జూన్ 2021 QAR ﷼224.20
అల్ వక్ర 19 జూన్ 2021 QAR ﷼224.20
బుడయ్య 19 జూన్ 2021 BHD .د.ب22.58
దమ్మం 19 జూన్ 2021 SAR ﷼223.65
దోహా 19 జూన్ 2021 QAR ﷼224.20
హమద్ టౌన్ 19 జూన్ 2021 BHD .د.ب22.58
హోఫుఫ్ 19 జూన్ 2021 SAR ﷼223.65
ఇసా టౌన్ 19 జూన్ 2021 BHD .د.ب22.58
జిదాఫ్స్ 19 జూన్ 2021 BHD .د.ب22.58
జుబైల్ 19 జూన్ 2021 SAR ﷼223.65
ఖోబర్ 19 జూన్ 2021 SAR ﷼223.65
మనమ 19 జూన్ 2021 BHD .د.ب22.58
ముహారక్ 19 జూన్ 2021 BHD .د.ب22.58
ఖతీఫ్ 19 జూన్ 2021 SAR ﷼223.65
రిఫా 19 జూన్ 2021 BHD .د.ب22.58
రువైస్ 19 జూన్ 2021 AED د.إ219.02
సిత్రా 19 జూన్ 2021 BHD .د.ب22.58
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 19 జూన్ 2021 QAR ﷼224.20
సిత్రా : 22 కరాట్ బంగారం ధర

సిత్రా : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 19 జూన్ 2021 BHD .د.ب20.70
అల్ ఖోర్ 19 జూన్ 2021 QAR ﷼205.50
అల్ మాలికియా 19 జూన్ 2021 BHD .د.ب20.70
అల్ రాయన్ 19 జూన్ 2021 QAR ﷼205.50
అల్ వక్ర 19 జూన్ 2021 QAR ﷼205.50
బుడయ్య 19 జూన్ 2021 BHD .د.ب20.70
దమ్మం 19 జూన్ 2021 SAR ﷼205.00
దోహా 19 జూన్ 2021 QAR ﷼205.50
హమద్ టౌన్ 19 జూన్ 2021 BHD .د.ب20.70
హోఫుఫ్ 19 జూన్ 2021 SAR ﷼205.00
ఇసా టౌన్ 19 జూన్ 2021 BHD .د.ب20.70
జిదాఫ్స్ 19 జూన్ 2021 BHD .د.ب20.70
జుబైల్ 19 జూన్ 2021 SAR ﷼205.00
ఖోబర్ 19 జూన్ 2021 SAR ﷼205.00
మనమ 19 జూన్ 2021 BHD .د.ب20.70
ముహారక్ 19 జూన్ 2021 BHD .د.ب20.70
ఖతీఫ్ 19 జూన్ 2021 SAR ﷼205.00
రిఫా 19 జూన్ 2021 BHD .د.ب20.70
రువైస్ 19 జూన్ 2021 AED د.إ200.75
సిత్రా 19 జూన్ 2021 BHD .د.ب20.70
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 19 జూన్ 2021 QAR ﷼205.50
సిత్రా : 22 కరాట్ బంగారం ధర