ఉమ్ అల్ క్వైన్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

ఉమ్ అల్ క్వైన్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ247.25
అజ్మాన్ సిటీ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ247.25
అల్ ఐన్ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ247.25
అల్ బురైమి 30 నవంబర్ 2023 OMR ﷼26.10
అల్ మేడమ్ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ247.25
అల్ కోజ్ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ247.25
అల్ సోహర్ 30 నవంబర్ 2023 OMR ﷼26.10
అర్ రామ్స్ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ247.25
సువేక్ గా 30 నవంబర్ 2023 OMR ﷼26.10
బార్కా 30 నవంబర్ 2023 OMR ﷼26.10
ధైద్ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ247.25
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ247.25
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ247.25
దుబాయ్ సిటీ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ247.25
ఫుజైరా సిటీ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ247.25
హట్టా 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ247.25
ఇబ్రీ 30 నవంబర్ 2023 OMR ﷼26.10
జెబెల్ అలీ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ247.25
కల్బా 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ247.25
ఖోర్ ఫక్కన్ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ247.25
మదీనాత్ జాయెద్ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ247.25
రాస్ అల్ ఖైమా 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ247.25
రుస్తాక్ 30 నవంబర్ 2023 OMR ﷼26.10
సహమ్ 30 నవంబర్ 2023 OMR ﷼26.10
షార్జా సిటీ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ247.25
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ247.25
ఉమ్ అల్ క్వైన్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

ఉమ్ అల్ క్వైన్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ229.00
అజ్మాన్ సిటీ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ229.00
అల్ ఐన్ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ229.00
అల్ బురైమి 30 నవంబర్ 2023 OMR ﷼24.90
అల్ మేడమ్ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ229.00
అల్ కోజ్ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ229.00
అల్ సోహర్ 30 నవంబర్ 2023 OMR ﷼24.90
అర్ రామ్స్ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ229.00
సువేక్ గా 30 నవంబర్ 2023 OMR ﷼24.90
బార్కా 30 నవంబర్ 2023 OMR ﷼24.90
ధైద్ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ229.00
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ229.00
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ229.00
దుబాయ్ సిటీ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ229.00
ఫుజైరా సిటీ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ229.00
హట్టా 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ229.00
ఇబ్రీ 30 నవంబర్ 2023 OMR ﷼24.90
జెబెల్ అలీ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ229.00
కల్బా 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ229.00
ఖోర్ ఫక్కన్ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ229.00
మదీనాత్ జాయెద్ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ229.00
రాస్ అల్ ఖైమా 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ229.00
రుస్తాక్ 30 నవంబర్ 2023 OMR ﷼24.90
సహమ్ 30 నవంబర్ 2023 OMR ﷼24.90
షార్జా సిటీ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ229.00
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ229.00
ఉమ్ అల్ క్వైన్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర