ఉమ్ అల్ క్వైన్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

ఉమ్ అల్ క్వైన్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ199.25
అజ్మాన్ సిటీ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ199.25
అల్ ఐన్ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ199.25
అల్ బురైమి 25 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼21.10
అల్ మేడమ్ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ199.25
అల్ కోజ్ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ199.25
అల్ సోహర్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼21.10
అర్ రామ్స్ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ199.25
సువేక్ గా 25 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼21.10
బార్కా 25 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼21.10
ధైద్ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ199.25
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ199.25
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ199.25
దుబాయ్ సిటీ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ199.25
ఫుజైరా సిటీ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ199.25
హట్టా 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ199.25
ఇబ్రీ 25 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼21.10
జెబెల్ అలీ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ199.25
కల్బా 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ199.25
ఖోర్ ఫక్కన్ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ199.25
మదీనాత్ జాయెద్ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ199.25
రాస్ అల్ ఖైమా 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ199.25
రుస్తాక్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼21.10
సహమ్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼21.10
షార్జా సిటీ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ199.25
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ199.25
ఉమ్ అల్ క్వైన్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

ఉమ్ అల్ క్వైన్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ187.25
అజ్మాన్ సిటీ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ187.25
అల్ ఐన్ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ187.25
అల్ బురైమి 25 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼20.30
అల్ మేడమ్ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ187.25
అల్ కోజ్ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ187.25
అల్ సోహర్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼20.30
అర్ రామ్స్ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ187.25
సువేక్ గా 25 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼20.30
బార్కా 25 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼20.30
ధైద్ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ187.25
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ187.25
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ187.25
దుబాయ్ సిటీ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ187.25
ఫుజైరా సిటీ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ187.25
హట్టా 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ187.25
ఇబ్రీ 25 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼20.30
జెబెల్ అలీ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ187.25
కల్బా 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ187.25
ఖోర్ ఫక్కన్ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ187.25
మదీనాత్ జాయెద్ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ187.25
రాస్ అల్ ఖైమా 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ187.25
రుస్తాక్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼20.30
సహమ్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼20.30
షార్జా సిటీ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ187.25
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ187.25
ఉమ్ అల్ క్వైన్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర