మదీనా : గోల్డ్ ధర లో అన్ని సమీపంలో నగరాలు

మదీనా : 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ లో అన్ని సమీపంలో నగరాలు

సిటీ తేదీ ధర
మదీనా 24 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼240.02
య్యాన్బు 24 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼240.02
మదీనా : 22 కారత్ గోల్డ్ ధర

మదీనా : 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ లో అన్ని సమీపంలో నగరాలు

సిటీ తేదీ ధర
మదీనా 24 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼220.00
య్యాన్బు 24 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼220.00
మదీనా : 22 కారత్ గోల్డ్ ధర