మదీనా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

మదీనా : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
మదీనా 19 జూన్ 2021 SAR ﷼223.65
యాన్బు 19 జూన్ 2021 SAR ﷼223.65
మదీనా : 22 కరాట్ బంగారం ధర

మదీనా : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
మదీనా 19 జూన్ 2021 SAR ﷼205.00
యాన్బు 19 జూన్ 2021 SAR ﷼205.00
మదీనా : 22 కరాట్ బంగారం ధర