మదీనా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

మదీనా : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
మదీనా 22 మే 2024 SAR ﷼297.00
యాన్బు 22 మే 2024 SAR ﷼297.00
మదీనా : 22 కరాట్ బంగారం ధర

మదీనా : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
మదీనా 22 మే 2024 SAR ﷼274.00
యాన్బు 22 మే 2024 SAR ﷼274.00
మదీనా : 22 కరాట్ బంగారం ధర