మదీనా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

మదీనా : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
మదీనా 05 మార్చి 2021 SAR ﷼214.92
యాన్బు 05 మార్చి 2021 SAR ﷼214.92
మదీనా : 22 కరాట్ బంగారం ధర

మదీనా : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
మదీనా 05 మార్చి 2021 SAR ﷼197.00
యాన్బు 05 మార్చి 2021 SAR ﷼197.00
మదీనా : 22 కరాట్ బంగారం ధర