నిజ్వా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

నిజ్వా : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ ఐన్ 20 మే 2024 AED د.إ296.00
అల్ బురైమి 20 మే 2024 OMR ﷼31.00
అల్ మేడమ్ 20 మే 2024 AED د.إ296.00
అల్ సోహర్ 20 మే 2024 OMR ﷼31.00
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 20 మే 2024 OMR ﷼31.00
సువేక్ గా 20 మే 2024 OMR ﷼31.00
బహ్లా 20 మే 2024 OMR ﷼31.00
బార్కా 20 మే 2024 OMR ﷼31.00
బావ్షర్ 20 మే 2024 OMR ﷼31.00
ధైద్ 20 మే 2024 AED د.إ296.00
ఫుజైరా సిటీ 20 మే 2024 AED د.إ296.00
హట్టా 20 మే 2024 AED د.إ296.00
ఇబ్రీ 20 మే 2024 OMR ﷼31.00
కల్బా 20 మే 2024 AED د.إ296.00
ఖోర్ ఫక్కన్ 20 మే 2024 AED د.إ296.00
మస్కట్ 20 మే 2024 OMR ﷼31.00
నిజ్వా 20 మే 2024 OMR ﷼31.00
రుస్తాక్ 20 మే 2024 OMR ﷼31.00
సహమ్ 20 మే 2024 OMR ﷼31.00
సుర్ 20 మే 2024 OMR ﷼31.00
నిజ్వా : 22 కరాట్ బంగారం ధర

నిజ్వా : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ ఐన్ 20 మే 2024 AED د.إ274.00
అల్ బురైమి 20 మే 2024 OMR ﷼29.40
అల్ మేడమ్ 20 మే 2024 AED د.إ274.00
అల్ సోహర్ 20 మే 2024 OMR ﷼29.40
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 20 మే 2024 OMR ﷼29.40
సువేక్ గా 20 మే 2024 OMR ﷼29.40
బహ్లా 20 మే 2024 OMR ﷼29.40
బార్కా 20 మే 2024 OMR ﷼29.40
బావ్షర్ 20 మే 2024 OMR ﷼29.40
ధైద్ 20 మే 2024 AED د.إ274.00
ఫుజైరా సిటీ 20 మే 2024 AED د.إ274.00
హట్టా 20 మే 2024 AED د.إ274.00
ఇబ్రీ 20 మే 2024 OMR ﷼29.40
కల్బా 20 మే 2024 AED د.إ274.00
ఖోర్ ఫక్కన్ 20 మే 2024 AED د.إ274.00
మస్కట్ 20 మే 2024 OMR ﷼29.40
నిజ్వా 20 మే 2024 OMR ﷼29.40
రుస్తాక్ 20 మే 2024 OMR ﷼29.40
సహమ్ 20 మే 2024 OMR ﷼29.40
సుర్ 20 మే 2024 OMR ﷼29.40
నిజ్వా : 22 కరాట్ బంగారం ధర