నిజ్వా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

నిజ్వా : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ ఐన్ 08 మార్చి 2021 AED د.إ210.29
అల్ బురైమి 08 మార్చి 2021 OMR ﷼22.86
అల్ మేడమ్ 08 మార్చి 2021 AED د.إ210.29
అల్ సోహర్ 08 మార్చి 2021 OMR ﷼22.86
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 08 మార్చి 2021 OMR ﷼22.86
సువేక్ గా 08 మార్చి 2021 OMR ﷼22.86
బహ్లా 08 మార్చి 2021 OMR ﷼22.86
బార్కా 08 మార్చి 2021 OMR ﷼22.86
బావ్షర్ 08 మార్చి 2021 OMR ﷼22.86
ధైద్ 08 మార్చి 2021 AED د.إ210.29
ఫుజైరా సిటీ 08 మార్చి 2021 AED د.إ210.29
హట్టా 08 మార్చి 2021 AED د.إ210.29
ఇబ్రీ 08 మార్చి 2021 OMR ﷼22.86
కల్బా 08 మార్చి 2021 AED د.إ210.29
ఖోర్ ఫక్కన్ 08 మార్చి 2021 AED د.إ210.29
మస్కట్ 08 మార్చి 2021 OMR ﷼22.86
నిజ్వా 08 మార్చి 2021 OMR ﷼22.86
రుస్తాక్ 08 మార్చి 2021 OMR ﷼22.86
సహమ్ 08 మార్చి 2021 OMR ﷼22.86
సుర్ 08 మార్చి 2021 OMR ﷼22.86
నిజ్వా : 22 కరాట్ బంగారం ధర

నిజ్వా : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ ఐన్ 08 మార్చి 2021 AED د.إ192.75
అల్ బురైమి 08 మార్చి 2021 OMR ﷼20.95
అల్ మేడమ్ 08 మార్చి 2021 AED د.إ192.75
అల్ సోహర్ 08 మార్చి 2021 OMR ﷼20.95
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 08 మార్చి 2021 OMR ﷼20.95
సువేక్ గా 08 మార్చి 2021 OMR ﷼20.95
బహ్లా 08 మార్చి 2021 OMR ﷼20.95
బార్కా 08 మార్చి 2021 OMR ﷼20.95
బావ్షర్ 08 మార్చి 2021 OMR ﷼20.95
ధైద్ 08 మార్చి 2021 AED د.إ192.75
ఫుజైరా సిటీ 08 మార్చి 2021 AED د.إ192.75
హట్టా 08 మార్చి 2021 AED د.إ192.75
ఇబ్రీ 08 మార్చి 2021 OMR ﷼20.95
కల్బా 08 మార్చి 2021 AED د.إ192.75
ఖోర్ ఫక్కన్ 08 మార్చి 2021 AED د.إ192.75
మస్కట్ 08 మార్చి 2021 OMR ﷼20.95
నిజ్వా 08 మార్చి 2021 OMR ﷼20.95
రుస్తాక్ 08 మార్చి 2021 OMR ﷼20.95
సహమ్ 08 మార్చి 2021 OMR ﷼20.95
సుర్ 08 మార్చి 2021 OMR ﷼20.95
నిజ్వా : 22 కరాట్ బంగారం ధర