నిజ్వా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

నిజ్వా : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ ఐన్ 19 జూన్ 2021 AED د.إ219.02
అల్ బురైమి 19 జూన్ 2021 OMR ﷼23.62
అల్ మేడమ్ 19 జూన్ 2021 AED د.إ219.02
అల్ సోహర్ 19 జూన్ 2021 OMR ﷼23.62
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 19 జూన్ 2021 OMR ﷼23.62
సువేక్ గా 19 జూన్ 2021 OMR ﷼23.62
బహ్లా 19 జూన్ 2021 OMR ﷼23.62
బార్కా 19 జూన్ 2021 OMR ﷼23.62
బావ్షర్ 19 జూన్ 2021 OMR ﷼23.62
ధైద్ 19 జూన్ 2021 AED د.إ219.02
ఫుజైరా సిటీ 19 జూన్ 2021 AED د.إ219.02
హట్టా 19 జూన్ 2021 AED د.إ219.02
ఇబ్రీ 19 జూన్ 2021 OMR ﷼23.62
కల్బా 19 జూన్ 2021 AED د.إ219.02
ఖోర్ ఫక్కన్ 19 జూన్ 2021 AED د.إ219.02
మస్కట్ 19 జూన్ 2021 OMR ﷼23.62
నిజ్వా 19 జూన్ 2021 OMR ﷼23.62
రుస్తాక్ 19 జూన్ 2021 OMR ﷼23.62
సహమ్ 19 జూన్ 2021 OMR ﷼23.62
సుర్ 19 జూన్ 2021 OMR ﷼23.62
నిజ్వా : 22 కరాట్ బంగారం ధర

నిజ్వా : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ ఐన్ 19 జూన్ 2021 AED د.إ200.75
అల్ బురైమి 19 జూన్ 2021 OMR ﷼21.65
అల్ మేడమ్ 19 జూన్ 2021 AED د.إ200.75
అల్ సోహర్ 19 జూన్ 2021 OMR ﷼21.65
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 19 జూన్ 2021 OMR ﷼21.65
సువేక్ గా 19 జూన్ 2021 OMR ﷼21.65
బహ్లా 19 జూన్ 2021 OMR ﷼21.65
బార్కా 19 జూన్ 2021 OMR ﷼21.65
బావ్షర్ 19 జూన్ 2021 OMR ﷼21.65
ధైద్ 19 జూన్ 2021 AED د.إ200.75
ఫుజైరా సిటీ 19 జూన్ 2021 AED د.إ200.75
హట్టా 19 జూన్ 2021 AED د.إ200.75
ఇబ్రీ 19 జూన్ 2021 OMR ﷼21.65
కల్బా 19 జూన్ 2021 AED د.إ200.75
ఖోర్ ఫక్కన్ 19 జూన్ 2021 AED د.إ200.75
మస్కట్ 19 జూన్ 2021 OMR ﷼21.65
నిజ్వా 19 జూన్ 2021 OMR ﷼21.65
రుస్తాక్ 19 జూన్ 2021 OMR ﷼21.65
సహమ్ 19 జూన్ 2021 OMR ﷼21.65
సుర్ 19 జూన్ 2021 OMR ﷼21.65
నిజ్వా : 22 కరాట్ బంగారం ధర