నిజ్వా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

నిజ్వా : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ ఐన్ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ199.25
అల్ బురైమి 25 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼21.10
అల్ మేడమ్ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ199.25
అల్ సోహర్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼21.10
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 25 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼21.10
సువేక్ గా 25 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼21.10
బహ్లా 25 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼21.10
బార్కా 25 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼21.10
బావ్షర్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼21.10
ధైద్ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ199.25
ఫుజైరా సిటీ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ199.25
హట్టా 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ199.25
ఇబ్రీ 25 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼21.10
కల్బా 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ199.25
ఖోర్ ఫక్కన్ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ199.25
మస్కట్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼21.10
నిజ్వా 25 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼21.10
రుస్తాక్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼21.10
సహమ్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼21.10
సుర్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼21.10
నిజ్వా : 22 కరాట్ బంగారం ధర

నిజ్వా : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ ఐన్ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ187.25
అల్ బురైమి 25 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼20.30
అల్ మేడమ్ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ187.25
అల్ సోహర్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼20.30
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 25 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼20.30
సువేక్ గా 25 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼20.30
బహ్లా 25 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼20.30
బార్కా 25 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼20.30
బావ్షర్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼20.30
ధైద్ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ187.25
ఫుజైరా సిటీ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ187.25
హట్టా 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ187.25
ఇబ్రీ 25 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼20.30
కల్బా 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ187.25
ఖోర్ ఫక్కన్ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ187.25
మస్కట్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼20.30
నిజ్వా 25 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼20.30
రుస్తాక్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼20.30
సహమ్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼20.30
సుర్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼20.30
నిజ్వా : 22 కరాట్ బంగారం ధర