నిజ్వా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

నిజ్వా : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ ఐన్ 18 జనవరి 2022 AED د.إ224.74
అల్ బురైమి 18 జనవరి 2022 OMR ﷼24.33
అల్ మేడమ్ 18 జనవరి 2022 AED د.إ224.74
అల్ సోహర్ 18 జనవరి 2022 OMR ﷼24.33
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 18 జనవరి 2022 OMR ﷼24.33
సువేక్ గా 18 జనవరి 2022 OMR ﷼24.33
బహ్లా 18 జనవరి 2022 OMR ﷼24.33
బార్కా 18 జనవరి 2022 OMR ﷼24.33
బావ్షర్ 18 జనవరి 2022 OMR ﷼24.33
ధైద్ 18 జనవరి 2022 AED د.إ224.74
ఫుజైరా సిటీ 18 జనవరి 2022 AED د.إ224.74
హట్టా 18 జనవరి 2022 AED د.إ224.74
ఇబ్రీ 18 జనవరి 2022 OMR ﷼24.33
కల్బా 18 జనవరి 2022 AED د.إ224.74
ఖోర్ ఫక్కన్ 18 జనవరి 2022 AED د.إ224.74
మస్కట్ 18 జనవరి 2022 OMR ﷼24.33
నిజ్వా 18 జనవరి 2022 OMR ﷼24.33
రుస్తాక్ 18 జనవరి 2022 OMR ﷼24.33
సహమ్ 18 జనవరి 2022 OMR ﷼24.33
సుర్ 18 జనవరి 2022 OMR ﷼24.33
నిజ్వా : 22 కరాట్ బంగారం ధర

నిజ్వా : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ ఐన్ 18 జనవరి 2022 AED د.إ206.00
అల్ బురైమి 18 జనవరి 2022 OMR ﷼22.30
అల్ మేడమ్ 18 జనవరి 2022 AED د.إ206.00
అల్ సోహర్ 18 జనవరి 2022 OMR ﷼22.30
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 18 జనవరి 2022 OMR ﷼22.30
సువేక్ గా 18 జనవరి 2022 OMR ﷼22.30
బహ్లా 18 జనవరి 2022 OMR ﷼22.30
బార్కా 18 జనవరి 2022 OMR ﷼22.30
బావ్షర్ 18 జనవరి 2022 OMR ﷼22.30
ధైద్ 18 జనవరి 2022 AED د.إ206.00
ఫుజైరా సిటీ 18 జనవరి 2022 AED د.إ206.00
హట్టా 18 జనవరి 2022 AED د.إ206.00
ఇబ్రీ 18 జనవరి 2022 OMR ﷼22.30
కల్బా 18 జనవరి 2022 AED د.إ206.00
ఖోర్ ఫక్కన్ 18 జనవరి 2022 AED د.إ206.00
మస్కట్ 18 జనవరి 2022 OMR ﷼22.30
నిజ్వా 18 జనవరి 2022 OMR ﷼22.30
రుస్తాక్ 18 జనవరి 2022 OMR ﷼22.30
సహమ్ 18 జనవరి 2022 OMR ﷼22.30
సుర్ 18 జనవరి 2022 OMR ﷼22.30
నిజ్వా : 22 కరాట్ బంగారం ధర