నిజ్వా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

నిజ్వా : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ ఐన్ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ245.75
అల్ బురైమి 06 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼25.80
అల్ మేడమ్ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ245.75
అల్ సోహర్ 06 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼25.80
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 06 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼25.80
సువేక్ గా 06 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼25.80
బహ్లా 06 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼25.80
బార్కా 06 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼25.80
బావ్షర్ 06 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼25.80
ధైద్ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ245.75
ఫుజైరా సిటీ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ245.75
హట్టా 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ245.75
ఇబ్రీ 06 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼25.80
కల్బా 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ245.75
ఖోర్ ఫక్కన్ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ245.75
మస్కట్ 06 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼25.80
నిజ్వా 06 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼25.80
రుస్తాక్ 06 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼25.80
సహమ్ 06 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼25.80
సుర్ 06 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼25.80
నిజ్వా : 22 కరాట్ బంగారం ధర

నిజ్వా : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ ఐన్ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ227.50
అల్ బురైమి 06 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼24.65
అల్ మేడమ్ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ227.50
అల్ సోహర్ 06 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼24.65
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 06 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼24.65
సువేక్ గా 06 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼24.65
బహ్లా 06 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼24.65
బార్కా 06 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼24.65
బావ్షర్ 06 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼24.65
ధైద్ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ227.50
ఫుజైరా సిటీ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ227.50
హట్టా 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ227.50
ఇబ్రీ 06 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼24.65
కల్బా 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ227.50
ఖోర్ ఫక్కన్ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ227.50
మస్కట్ 06 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼24.65
నిజ్వా 06 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼24.65
రుస్తాక్ 06 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼24.65
సహమ్ 06 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼24.65
సుర్ 06 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼24.65
నిజ్వా : 22 కరాట్ బంగారం ధర