నిజ్వా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

నిజ్వా : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ ఐన్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ217.38
అల్ బురైమి 23 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼23.51
అల్ మేడమ్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ217.38
అల్ సోహర్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼23.51
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 23 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼23.51
సువేక్ గా 23 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼23.51
బహ్లా 23 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼23.51
బార్కా 23 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼23.51
బావ్షర్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼23.51
ధైద్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ217.38
ఫుజైరా సిటీ 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ217.38
హట్టా 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ217.38
ఇబ్రీ 23 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼23.51
కల్బా 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ217.38
ఖోర్ ఫక్కన్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ217.38
మస్కట్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼23.51
నిజ్వా 23 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼23.51
రుస్తాక్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼23.51
సహమ్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼23.51
సుర్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼23.51
నిజ్వా : 22 కరాట్ బంగారం ధర

నిజ్వా : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ ఐన్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ199.25
అల్ బురైమి 23 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼21.55
అల్ మేడమ్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ199.25
అల్ సోహర్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼21.55
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 23 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼21.55
సువేక్ గా 23 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼21.55
బహ్లా 23 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼21.55
బార్కా 23 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼21.55
బావ్షర్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼21.55
ధైద్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ199.25
ఫుజైరా సిటీ 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ199.25
హట్టా 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ199.25
ఇబ్రీ 23 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼21.55
కల్బా 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ199.25
ఖోర్ ఫక్కన్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ199.25
మస్కట్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼21.55
నిజ్వా 23 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼21.55
రుస్తాక్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼21.55
సహమ్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼21.55
సుర్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼21.55
నిజ్వా : 22 కరాట్ బంగారం ధర