నిజ్వా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

నిజ్వా : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ ఐన్ 23 మార్చి 2023 AED د.إ239.50
అల్ బురైమి 23 మార్చి 2023 OMR ﷼25.25
అల్ మేడమ్ 23 మార్చి 2023 AED د.إ239.50
అల్ సోహర్ 23 మార్చి 2023 OMR ﷼25.25
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 23 మార్చి 2023 OMR ﷼25.25
సువేక్ గా 23 మార్చి 2023 OMR ﷼25.25
బహ్లా 23 మార్చి 2023 OMR ﷼25.25
బార్కా 23 మార్చి 2023 OMR ﷼25.25
బావ్షర్ 23 మార్చి 2023 OMR ﷼25.25
ధైద్ 23 మార్చి 2023 AED د.إ239.50
ఫుజైరా సిటీ 23 మార్చి 2023 AED د.إ239.50
హట్టా 23 మార్చి 2023 AED د.إ239.50
ఇబ్రీ 23 మార్చి 2023 OMR ﷼25.25
కల్బా 23 మార్చి 2023 AED د.إ239.50
ఖోర్ ఫక్కన్ 23 మార్చి 2023 AED د.إ239.50
మస్కట్ 23 మార్చి 2023 OMR ﷼25.25
నిజ్వా 23 మార్చి 2023 OMR ﷼25.25
రుస్తాక్ 23 మార్చి 2023 OMR ﷼25.25
సహమ్ 23 మార్చి 2023 OMR ﷼25.25
సుర్ 23 మార్చి 2023 OMR ﷼25.25
నిజ్వా : 22 కరాట్ బంగారం ధర

నిజ్వా : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ ఐన్ 23 మార్చి 2023 AED د.إ221.75
అల్ బురైమి 23 మార్చి 2023 OMR ﷼24.15
అల్ మేడమ్ 23 మార్చి 2023 AED د.إ221.75
అల్ సోహర్ 23 మార్చి 2023 OMR ﷼24.15
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 23 మార్చి 2023 OMR ﷼24.15
సువేక్ గా 23 మార్చి 2023 OMR ﷼24.15
బహ్లా 23 మార్చి 2023 OMR ﷼24.15
బార్కా 23 మార్చి 2023 OMR ﷼24.15
బావ్షర్ 23 మార్చి 2023 OMR ﷼24.15
ధైద్ 23 మార్చి 2023 AED د.إ221.75
ఫుజైరా సిటీ 23 మార్చి 2023 AED د.إ221.75
హట్టా 23 మార్చి 2023 AED د.إ221.75
ఇబ్రీ 23 మార్చి 2023 OMR ﷼24.15
కల్బా 23 మార్చి 2023 AED د.إ221.75
ఖోర్ ఫక్కన్ 23 మార్చి 2023 AED د.إ221.75
మస్కట్ 23 మార్చి 2023 OMR ﷼24.15
నిజ్వా 23 మార్చి 2023 OMR ﷼24.15
రుస్తాక్ 23 మార్చి 2023 OMR ﷼24.15
సహమ్ 23 మార్చి 2023 OMR ﷼24.15
సుర్ 23 మార్చి 2023 OMR ﷼24.15
నిజ్వా : 22 కరాట్ బంగారం ధర