బహ్లా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

బహ్లా : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ ఐన్ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ247.25
అల్ బురైమి 30 నవంబర్ 2023 OMR ﷼26.10
అల్ మేడమ్ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ247.25
అల్ కోజ్ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ247.25
అల్ సోహర్ 30 నవంబర్ 2023 OMR ﷼26.10
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 30 నవంబర్ 2023 OMR ﷼26.10
సువేక్ గా 30 నవంబర్ 2023 OMR ﷼26.10
బహ్లా 30 నవంబర్ 2023 OMR ﷼26.10
బార్కా 30 నవంబర్ 2023 OMR ﷼26.10
బావ్షర్ 30 నవంబర్ 2023 OMR ﷼26.10
ధైద్ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ247.25
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ247.25
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ247.25
ఫుజైరా సిటీ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ247.25
హట్టా 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ247.25
ఇబ్రీ 30 నవంబర్ 2023 OMR ﷼26.10
కల్బా 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ247.25
ఖోర్ ఫక్కన్ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ247.25
మస్కట్ 30 నవంబర్ 2023 OMR ﷼26.10
నిజ్వా 30 నవంబర్ 2023 OMR ﷼26.10
రుస్తాక్ 30 నవంబర్ 2023 OMR ﷼26.10
సహమ్ 30 నవంబర్ 2023 OMR ﷼26.10
సుర్ 30 నవంబర్ 2023 OMR ﷼26.10
బహ్లా : 22 కరాట్ బంగారం ధర

బహ్లా : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ ఐన్ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ229.00
అల్ బురైమి 30 నవంబర్ 2023 OMR ﷼24.90
అల్ మేడమ్ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ229.00
అల్ కోజ్ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ229.00
అల్ సోహర్ 30 నవంబర్ 2023 OMR ﷼24.90
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 30 నవంబర్ 2023 OMR ﷼24.90
సువేక్ గా 30 నవంబర్ 2023 OMR ﷼24.90
బహ్లా 30 నవంబర్ 2023 OMR ﷼24.90
బార్కా 30 నవంబర్ 2023 OMR ﷼24.90
బావ్షర్ 30 నవంబర్ 2023 OMR ﷼24.90
ధైద్ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ229.00
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ229.00
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ229.00
ఫుజైరా సిటీ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ229.00
హట్టా 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ229.00
ఇబ్రీ 30 నవంబర్ 2023 OMR ﷼24.90
కల్బా 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ229.00
ఖోర్ ఫక్కన్ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ229.00
మస్కట్ 30 నవంబర్ 2023 OMR ﷼24.90
నిజ్వా 30 నవంబర్ 2023 OMR ﷼24.90
రుస్తాక్ 30 నవంబర్ 2023 OMR ﷼24.90
సహమ్ 30 నవంబర్ 2023 OMR ﷼24.90
సుర్ 30 నవంబర్ 2023 OMR ﷼24.90
బహ్లా : 22 కరాట్ బంగారం ధర