బహ్లా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

బహ్లా : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ ఐన్ 20 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ218.20
అల్ బురైమి 20 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼23.62
అల్ మేడమ్ 20 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ218.20
అల్ కోజ్ 20 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ218.20
అల్ సోహర్ 20 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼23.62
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 20 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼23.62
సువేక్ గా 20 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼23.62
బహ్లా 20 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼23.62
బార్కా 20 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼23.62
బావ్షర్ 20 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼23.62
ధైద్ 20 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ218.20
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 20 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ218.20
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 20 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ218.20
ఫుజైరా సిటీ 20 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ218.20
హట్టా 20 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ218.20
ఇబ్రీ 20 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼23.62
కల్బా 20 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ218.20
ఖోర్ ఫక్కన్ 20 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ218.20
మస్కట్ 20 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼23.62
నిజ్వా 20 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼23.62
రుస్తాక్ 20 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼23.62
సహమ్ 20 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼23.62
సుర్ 20 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼23.62
బహ్లా : 22 కరాట్ బంగారం ధర

బహ్లా : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ ఐన్ 20 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ200.00
అల్ బురైమి 20 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼21.65
అల్ మేడమ్ 20 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ200.00
అల్ కోజ్ 20 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ200.00
అల్ సోహర్ 20 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼21.65
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 20 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼21.65
సువేక్ గా 20 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼21.65
బహ్లా 20 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼21.65
బార్కా 20 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼21.65
బావ్షర్ 20 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼21.65
ధైద్ 20 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ200.00
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 20 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ200.00
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 20 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ200.00
ఫుజైరా సిటీ 20 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ200.00
హట్టా 20 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ200.00
ఇబ్రీ 20 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼21.65
కల్బా 20 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ200.00
ఖోర్ ఫక్కన్ 20 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ200.00
మస్కట్ 20 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼21.65
నిజ్వా 20 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼21.65
రుస్తాక్ 20 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼21.65
సహమ్ 20 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼21.65
సుర్ 20 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼21.65
బహ్లా : 22 కరాట్ బంగారం ధర