బహ్లా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

బహ్లా : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ ఐన్ 02 మార్చి 2021 AED د.إ212.74
అల్ బురైమి 01 మార్చి 2021 OMR ﷼23.46
అల్ మేడమ్ 02 మార్చి 2021 AED د.إ212.74
అల్ కోజ్ 02 మార్చి 2021 AED د.إ212.74
అల్ సోహర్ 01 మార్చి 2021 OMR ﷼23.46
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 01 మార్చి 2021 OMR ﷼23.46
సువేక్ గా 01 మార్చి 2021 OMR ﷼23.46
బహ్లా 01 మార్చి 2021 OMR ﷼23.46
బార్కా 01 మార్చి 2021 OMR ﷼23.46
బావ్షర్ 01 మార్చి 2021 OMR ﷼23.46
ధైద్ 02 మార్చి 2021 AED د.إ212.74
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 02 మార్చి 2021 AED د.إ212.74
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 02 మార్చి 2021 AED د.إ212.74
ఫుజైరా సిటీ 02 మార్చి 2021 AED د.إ212.74
హట్టా 02 మార్చి 2021 AED د.إ212.74
ఇబ్రీ 01 మార్చి 2021 OMR ﷼23.46
కల్బా 02 మార్చి 2021 AED د.إ212.74
ఖోర్ ఫక్కన్ 02 మార్చి 2021 AED د.إ212.74
మస్కట్ 01 మార్చి 2021 OMR ﷼23.46
నిజ్వా 01 మార్చి 2021 OMR ﷼23.46
రుస్తాక్ 01 మార్చి 2021 OMR ﷼23.46
సహమ్ 01 మార్చి 2021 OMR ﷼23.46
సుర్ 01 మార్చి 2021 OMR ﷼23.46
బహ్లా : 22 కరాట్ బంగారం ధర

బహ్లా : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ ఐన్ 02 మార్చి 2021 AED د.إ195.00
అల్ బురైమి 01 మార్చి 2021 OMR ﷼21.50
అల్ మేడమ్ 02 మార్చి 2021 AED د.إ195.00
అల్ కోజ్ 02 మార్చి 2021 AED د.إ195.00
అల్ సోహర్ 01 మార్చి 2021 OMR ﷼21.50
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 01 మార్చి 2021 OMR ﷼21.50
సువేక్ గా 01 మార్చి 2021 OMR ﷼21.50
బహ్లా 01 మార్చి 2021 OMR ﷼21.50
బార్కా 01 మార్చి 2021 OMR ﷼21.50
బావ్షర్ 01 మార్చి 2021 OMR ﷼21.50
ధైద్ 02 మార్చి 2021 AED د.إ195.00
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 02 మార్చి 2021 AED د.إ195.00
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 02 మార్చి 2021 AED د.إ195.00
ఫుజైరా సిటీ 02 మార్చి 2021 AED د.إ195.00
హట్టా 02 మార్చి 2021 AED د.إ195.00
ఇబ్రీ 01 మార్చి 2021 OMR ﷼21.50
కల్బా 02 మార్చి 2021 AED د.إ195.00
ఖోర్ ఫక్కన్ 02 మార్చి 2021 AED د.إ195.00
మస్కట్ 01 మార్చి 2021 OMR ﷼21.50
నిజ్వా 01 మార్చి 2021 OMR ﷼21.50
రుస్తాక్ 01 మార్చి 2021 OMR ﷼21.50
సహమ్ 01 మార్చి 2021 OMR ﷼21.50
సుర్ 01 మార్చి 2021 OMR ﷼21.50
బహ్లా : 22 కరాట్ బంగారం ధర