అల్ అహ్మది : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

అల్ అహ్మది : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ అహ్మది 24 మార్చి 2023 KWD د.ك20.00
అల్ ఫహహీల్ 24 మార్చి 2023 KWD د.ك20.00
అల్ ఫర్వానియా 24 మార్చి 2023 KWD د.ك20.00
అల్ ఫింటాస్ 24 మార్చి 2023 KWD د.ك20.00
అల్ జహ్రా 24 మార్చి 2023 KWD د.ك20.00
అల్ మంకాఫ్ 24 మార్చి 2023 KWD د.ك20.00
అర్ రిక్కా 24 మార్చి 2023 KWD د.ك20.00
అర్ రుమైతియా 24 మార్చి 2023 KWD د.ك20.00
సలీమియాగా 24 మార్చి 2023 KWD د.ك20.00
హఫర్ అల్ బాటిన్ 23 మార్చి 2023 SAR ﷼250.00
హవల్లి 24 మార్చి 2023 KWD د.ك20.00
జానుబ్ అస్ సుర్రా 24 మార్చి 2023 KWD د.ك20.00
జుబైల్ 23 మార్చి 2023 SAR ﷼250.00
కువైట్ సిటీ 24 మార్చి 2023 KWD د.ك20.00
సబా అస్ సలీం 24 మార్చి 2023 KWD د.ك20.00
అల్ అహ్మది : 22 కరాట్ బంగారం ధర

అల్ అహ్మది : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ అహ్మది 24 మార్చి 2023 KWD د.ك18.95
అల్ ఫహహీల్ 24 మార్చి 2023 KWD د.ك18.95
అల్ ఫర్వానియా 24 మార్చి 2023 KWD د.ك18.95
అల్ ఫింటాస్ 24 మార్చి 2023 KWD د.ك18.95
అల్ జహ్రా 24 మార్చి 2023 KWD د.ك18.95
అల్ మంకాఫ్ 24 మార్చి 2023 KWD د.ك18.95
అర్ రిక్కా 24 మార్చి 2023 KWD د.ك18.95
అర్ రుమైతియా 24 మార్చి 2023 KWD د.ك18.95
సలీమియాగా 24 మార్చి 2023 KWD د.ك18.95
హఫర్ అల్ బాటిన్ 23 మార్చి 2023 SAR ﷼230.00
హవల్లి 24 మార్చి 2023 KWD د.ك18.95
జానుబ్ అస్ సుర్రా 24 మార్చి 2023 KWD د.ك18.95
జుబైల్ 23 మార్చి 2023 SAR ﷼230.00
కువైట్ సిటీ 24 మార్చి 2023 KWD د.ك18.95
సబా అస్ సలీం 24 మార్చి 2023 KWD د.ك18.95
అల్ అహ్మది : 22 కరాట్ బంగారం ధర