సబా అస్ సలీం : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

సబా అస్ సలీం : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ అహ్మది 08 మార్చి 2021 KWD د.ك17.56
అల్ ఫహహీల్ 08 మార్చి 2021 KWD د.ك17.56
అల్ ఫర్వానియా 08 మార్చి 2021 KWD د.ك17.56
అల్ ఫింటాస్ 08 మార్చి 2021 KWD د.ك17.56
అల్ జహ్రా 08 మార్చి 2021 KWD د.ك17.56
అల్ మంకాఫ్ 08 మార్చి 2021 KWD د.ك17.56
అర్ రిక్కా 08 మార్చి 2021 KWD د.ك17.56
అర్ రుమైతియా 08 మార్చి 2021 KWD د.ك17.56
సలీమియాగా 08 మార్చి 2021 KWD د.ك17.56
హఫర్ అల్ బాటిన్ 08 మార్చి 2021 SAR ﷼213.83
హవల్లి 08 మార్చి 2021 KWD د.ك17.56
జానుబ్ అస్ సుర్రా 08 మార్చి 2021 KWD د.ك17.56
జుబైల్ 08 మార్చి 2021 SAR ﷼213.83
కువైట్ సిటీ 08 మార్చి 2021 KWD د.ك17.56
సబా అస్ సలీం 08 మార్చి 2021 KWD د.ك17.56
సబా అస్ సలీం : 22 కరాట్ బంగారం ధర

సబా అస్ సలీం : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ అహ్మది 08 మార్చి 2021 KWD د.ك16.10
అల్ ఫహహీల్ 08 మార్చి 2021 KWD د.ك16.10
అల్ ఫర్వానియా 08 మార్చి 2021 KWD د.ك16.10
అల్ ఫింటాస్ 08 మార్చి 2021 KWD د.ك16.10
అల్ జహ్రా 08 మార్చి 2021 KWD د.ك16.10
అల్ మంకాఫ్ 08 మార్చి 2021 KWD د.ك16.10
అర్ రిక్కా 08 మార్చి 2021 KWD د.ك16.10
అర్ రుమైతియా 08 మార్చి 2021 KWD د.ك16.10
సలీమియాగా 08 మార్చి 2021 KWD د.ك16.10
హఫర్ అల్ బాటిన్ 08 మార్చి 2021 SAR ﷼196.00
హవల్లి 08 మార్చి 2021 KWD د.ك16.10
జానుబ్ అస్ సుర్రా 08 మార్చి 2021 KWD د.ك16.10
జుబైల్ 08 మార్చి 2021 SAR ﷼196.00
కువైట్ సిటీ 08 మార్చి 2021 KWD د.ك16.10
సబా అస్ సలీం 08 మార్చి 2021 KWD د.ك16.10
సబా అస్ సలీం : 22 కరాట్ బంగారం ధర