అల్ వక్ర : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

అల్ వక్ర : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 18 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب22.69
అబుదాబి సిటీ 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ220.65
అల్ ఖోర్ 17 ఏప్రిల్ 2021 QAR ﷼225.83
అల్ మాలికియా 18 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب22.69
అల్ రాయన్ 17 ఏప్రిల్ 2021 QAR ﷼225.83
అల్ వక్ర 17 ఏప్రిల్ 2021 QAR ﷼225.83
బుడయ్య 18 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب22.69
దమ్మం 17 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼224.74
దోహా 17 ఏప్రిల్ 2021 QAR ﷼225.83
ఘాయతి 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ220.65
హమద్ టౌన్ 18 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب22.69
హోఫుఫ్ 17 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼224.74
ఇసా టౌన్ 18 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب22.69
జిదాఫ్స్ 18 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب22.69
జుబైల్ 17 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼224.74
ఖోబర్ 17 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼224.74
మదీనాత్ జాయెద్ 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ220.65
మనమ 18 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب22.69
ముహారక్ 18 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب22.69
ఖతీఫ్ 17 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼224.74
రిఫా 18 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب22.69
రువైస్ 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ220.65
సిత్రా 18 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب22.69
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 17 ఏప్రిల్ 2021 QAR ﷼225.83
అల్ వక్ర : 22 కరాట్ బంగారం ధర

అల్ వక్ర : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 18 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب20.80
అబుదాబి సిటీ 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ202.25
అల్ ఖోర్ 17 ఏప్రిల్ 2021 QAR ﷼207.00
అల్ మాలికియా 18 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب20.80
అల్ రాయన్ 17 ఏప్రిల్ 2021 QAR ﷼207.00
అల్ వక్ర 17 ఏప్రిల్ 2021 QAR ﷼207.00
బుడయ్య 18 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب20.80
దమ్మం 17 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼206.00
దోహా 17 ఏప్రిల్ 2021 QAR ﷼207.00
ఘాయతి 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ202.25
హమద్ టౌన్ 18 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب20.80
హోఫుఫ్ 17 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼206.00
ఇసా టౌన్ 18 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب20.80
జిదాఫ్స్ 18 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب20.80
జుబైల్ 17 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼206.00
ఖోబర్ 17 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼206.00
మదీనాత్ జాయెద్ 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ202.25
మనమ 18 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب20.80
ముహారక్ 18 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب20.80
ఖతీఫ్ 17 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼206.00
రిఫా 18 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب20.80
రువైస్ 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ202.25
సిత్రా 18 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب20.80
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 17 ఏప్రిల్ 2021 QAR ﷼207.00
అల్ వక్ర : 22 కరాట్ బంగారం ధర