అల్ వక్ర : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

అల్ వక్ర : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 16 జనవరి 2021 BHD .د.ب23.35
అబుదాబి సిటీ 16 జనవరి 2021 AED د.إ226.93
అల్ ఖోర్ 16 జనవరి 2021 QAR ﷼230.20
అల్ మాలికియా 16 జనవరి 2021 BHD .د.ب23.35
అల్ రాయన్ 16 జనవరి 2021 QAR ﷼230.20
అల్ వక్ర 16 జనవరి 2021 QAR ﷼230.20
బుడయ్య 16 జనవరి 2021 BHD .د.ب23.35
దమ్మం 15 జనవరి 2021 SAR ﷼232.38
దోహా 16 జనవరి 2021 QAR ﷼230.20
ఘాయతి 16 జనవరి 2021 AED د.إ226.93
హమద్ టౌన్ 16 జనవరి 2021 BHD .د.ب23.35
హోఫుఫ్ 15 జనవరి 2021 SAR ﷼232.38
ఇసా టౌన్ 16 జనవరి 2021 BHD .د.ب23.35
జిదాఫ్స్ 16 జనవరి 2021 BHD .د.ب23.35
జుబైల్ 15 జనవరి 2021 SAR ﷼232.38
ఖోబర్ 15 జనవరి 2021 SAR ﷼232.38
మదీనాత్ జాయెద్ 16 జనవరి 2021 AED د.إ226.93
మనమ 16 జనవరి 2021 BHD .د.ب23.35
ముహారక్ 16 జనవరి 2021 BHD .د.ب23.35
ఖతీఫ్ 15 జనవరి 2021 SAR ﷼232.38
రిఫా 16 జనవరి 2021 BHD .د.ب23.35
రువైస్ 16 జనవరి 2021 AED د.إ226.93
సిత్రా 16 జనవరి 2021 BHD .د.ب23.35
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 16 జనవరి 2021 QAR ﷼230.20
అల్ వక్ర : 22 కరాట్ బంగారం ధర

అల్ వక్ర : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 16 జనవరి 2021 BHD .د.ب21.40
అబుదాబి సిటీ 16 జనవరి 2021 AED د.إ208.00
అల్ ఖోర్ 16 జనవరి 2021 QAR ﷼211.00
అల్ మాలికియా 16 జనవరి 2021 BHD .د.ب21.40
అల్ రాయన్ 16 జనవరి 2021 QAR ﷼211.00
అల్ వక్ర 16 జనవరి 2021 QAR ﷼211.00
బుడయ్య 16 జనవరి 2021 BHD .د.ب21.40
దమ్మం 15 జనవరి 2021 SAR ﷼213.00
దోహా 16 జనవరి 2021 QAR ﷼211.00
ఘాయతి 16 జనవరి 2021 AED د.إ208.00
హమద్ టౌన్ 16 జనవరి 2021 BHD .د.ب21.40
హోఫుఫ్ 15 జనవరి 2021 SAR ﷼213.00
ఇసా టౌన్ 16 జనవరి 2021 BHD .د.ب21.40
జిదాఫ్స్ 16 జనవరి 2021 BHD .د.ب21.40
జుబైల్ 15 జనవరి 2021 SAR ﷼213.00
ఖోబర్ 15 జనవరి 2021 SAR ﷼213.00
మదీనాత్ జాయెద్ 16 జనవరి 2021 AED د.إ208.00
మనమ 16 జనవరి 2021 BHD .د.ب21.40
ముహారక్ 16 జనవరి 2021 BHD .د.ب21.40
ఖతీఫ్ 15 జనవరి 2021 SAR ﷼213.00
రిఫా 16 జనవరి 2021 BHD .د.ب21.40
రువైస్ 16 జనవరి 2021 AED د.إ208.00
సిత్రా 16 జనవరి 2021 BHD .د.ب21.40
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 16 జనవరి 2021 QAR ﷼211.00
అల్ వక్ర : 22 కరాట్ బంగారం ధర