అల్ వక్ర : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

అల్ వక్ర : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 24 జూలై 2021 BHD .د.ب23.13
అబుదాబి సిటీ 25 జూలై 2021 AED د.إ223.65
అల్ ఖోర్ 25 జూలై 2021 QAR ﷼228.56
అల్ మాలికియా 24 జూలై 2021 BHD .د.ب23.13
అల్ రాయన్ 25 జూలై 2021 QAR ﷼228.56
అల్ వక్ర 25 జూలై 2021 QAR ﷼228.56
బుడయ్య 24 జూలై 2021 BHD .د.ب23.13
దమ్మం 24 జూలై 2021 SAR ﷼228.02
దోహా 25 జూలై 2021 QAR ﷼228.56
ఘాయతి 25 జూలై 2021 AED د.إ223.65
హమద్ టౌన్ 24 జూలై 2021 BHD .د.ب23.13
హోఫుఫ్ 24 జూలై 2021 SAR ﷼228.02
ఇసా టౌన్ 24 జూలై 2021 BHD .د.ب23.13
జిదాఫ్స్ 24 జూలై 2021 BHD .د.ب23.13
జుబైల్ 24 జూలై 2021 SAR ﷼228.02
ఖోబర్ 24 జూలై 2021 SAR ﷼228.02
మదీనాత్ జాయెద్ 25 జూలై 2021 AED د.إ223.65
మనమ 24 జూలై 2021 BHD .د.ب23.13
ముహారక్ 24 జూలై 2021 BHD .د.ب23.13
ఖతీఫ్ 24 జూలై 2021 SAR ﷼228.02
రిఫా 24 జూలై 2021 BHD .د.ب23.13
రువైస్ 25 జూలై 2021 AED د.إ223.65
సిత్రా 24 జూలై 2021 BHD .د.ب23.13
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 25 జూలై 2021 QAR ﷼228.56
అల్ వక్ర : 22 కరాట్ బంగారం ధర

అల్ వక్ర : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 24 జూలై 2021 BHD .د.ب21.20
అబుదాబి సిటీ 25 జూలై 2021 AED د.إ205.00
అల్ ఖోర్ 25 జూలై 2021 QAR ﷼209.50
అల్ మాలికియా 24 జూలై 2021 BHD .د.ب21.20
అల్ రాయన్ 25 జూలై 2021 QAR ﷼209.50
అల్ వక్ర 25 జూలై 2021 QAR ﷼209.50
బుడయ్య 24 జూలై 2021 BHD .د.ب21.20
దమ్మం 24 జూలై 2021 SAR ﷼209.00
దోహా 25 జూలై 2021 QAR ﷼209.50
ఘాయతి 25 జూలై 2021 AED د.إ205.00
హమద్ టౌన్ 24 జూలై 2021 BHD .د.ب21.20
హోఫుఫ్ 24 జూలై 2021 SAR ﷼209.00
ఇసా టౌన్ 24 జూలై 2021 BHD .د.ب21.20
జిదాఫ్స్ 24 జూలై 2021 BHD .د.ب21.20
జుబైల్ 24 జూలై 2021 SAR ﷼209.00
ఖోబర్ 24 జూలై 2021 SAR ﷼209.00
మదీనాత్ జాయెద్ 25 జూలై 2021 AED د.إ205.00
మనమ 24 జూలై 2021 BHD .د.ب21.20
ముహారక్ 24 జూలై 2021 BHD .د.ب21.20
ఖతీఫ్ 24 జూలై 2021 SAR ﷼209.00
రిఫా 24 జూలై 2021 BHD .د.ب21.20
రువైస్ 25 జూలై 2021 AED د.إ205.00
సిత్రా 24 జూలై 2021 BHD .د.ب21.20
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 25 జూలై 2021 QAR ﷼209.50
అల్ వక్ర : 22 కరాట్ బంగారం ధర