జుబైల్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

జుబైల్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 01 డిసెంబర్ 2021 BHD .د.ب23.02
అల్ అహ్మది 29 నవంబర్ 2021 KWD د.ك18.66
అల్ ఫహహీల్ 29 నవంబర్ 2021 KWD د.ك18.66
అల్ ఫర్వానియా 29 నవంబర్ 2021 KWD د.ك18.66
అల్ ఫింటాస్ 29 నవంబర్ 2021 KWD د.ك18.66
అల్ ఖోర్ 01 డిసెంబర్ 2021 QAR ﷼226.93
అల్ మాలికియా 01 డిసెంబర్ 2021 BHD .د.ب23.02
అల్ మంకాఫ్ 29 నవంబర్ 2021 KWD د.ك18.66
అల్ రాయన్ 01 డిసెంబర్ 2021 QAR ﷼226.93
అల్ వక్ర 01 డిసెంబర్ 2021 QAR ﷼226.93
అర్ రిక్కా 29 నవంబర్ 2021 KWD د.ك18.66
అర్ రుమైతియా 29 నవంబర్ 2021 KWD د.ك18.66
సలీమియాగా 29 నవంబర్ 2021 KWD د.ك18.66
బుడయ్య 01 డిసెంబర్ 2021 BHD .د.ب23.02
దమ్మం 01 డిసెంబర్ 2021 SAR ﷼226.93
దోహా 01 డిసెంబర్ 2021 QAR ﷼226.93
హమద్ టౌన్ 01 డిసెంబర్ 2021 BHD .د.ب23.02
హవల్లి 29 నవంబర్ 2021 KWD د.ك18.66
హోఫుఫ్ 01 డిసెంబర్ 2021 SAR ﷼226.93
ఇసా టౌన్ 01 డిసెంబర్ 2021 BHD .د.ب23.02
జానుబ్ అస్ సుర్రా 29 నవంబర్ 2021 KWD د.ك18.66
జిదాఫ్స్ 01 డిసెంబర్ 2021 BHD .د.ب23.02
జుబైల్ 01 డిసెంబర్ 2021 SAR ﷼226.93
ఖోబర్ 01 డిసెంబర్ 2021 SAR ﷼226.93
కువైట్ సిటీ 29 నవంబర్ 2021 KWD د.ك18.66
మనమ 01 డిసెంబర్ 2021 BHD .د.ب23.02
ముహారక్ 01 డిసెంబర్ 2021 BHD .د.ب23.02
ఖతీఫ్ 01 డిసెంబర్ 2021 SAR ﷼226.93
రిఫా 01 డిసెంబర్ 2021 BHD .د.ب23.02
సబా అస్ సలీం 29 నవంబర్ 2021 KWD د.ك18.66
సిత్రా 01 డిసెంబర్ 2021 BHD .د.ب23.02
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 01 డిసెంబర్ 2021 QAR ﷼226.93
జుబైల్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

జుబైల్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 01 డిసెంబర్ 2021 BHD .د.ب21.10
అల్ అహ్మది 29 నవంబర్ 2021 KWD د.ك17.10
అల్ ఫహహీల్ 29 నవంబర్ 2021 KWD د.ك17.10
అల్ ఫర్వానియా 29 నవంబర్ 2021 KWD د.ك17.10
అల్ ఫింటాస్ 29 నవంబర్ 2021 KWD د.ك17.10
అల్ ఖోర్ 01 డిసెంబర్ 2021 QAR ﷼208.00
అల్ మాలికియా 01 డిసెంబర్ 2021 BHD .د.ب21.10
అల్ మంకాఫ్ 29 నవంబర్ 2021 KWD د.ك17.10
అల్ రాయన్ 01 డిసెంబర్ 2021 QAR ﷼208.00
అల్ వక్ర 01 డిసెంబర్ 2021 QAR ﷼208.00
అర్ రిక్కా 29 నవంబర్ 2021 KWD د.ك17.10
అర్ రుమైతియా 29 నవంబర్ 2021 KWD د.ك17.10
సలీమియాగా 29 నవంబర్ 2021 KWD د.ك17.10
బుడయ్య 01 డిసెంబర్ 2021 BHD .د.ب21.10
దమ్మం 01 డిసెంబర్ 2021 SAR ﷼208.00
దోహా 01 డిసెంబర్ 2021 QAR ﷼208.00
హమద్ టౌన్ 01 డిసెంబర్ 2021 BHD .د.ب21.10
హవల్లి 29 నవంబర్ 2021 KWD د.ك17.10
హోఫుఫ్ 01 డిసెంబర్ 2021 SAR ﷼208.00
ఇసా టౌన్ 01 డిసెంబర్ 2021 BHD .د.ب21.10
జానుబ్ అస్ సుర్రా 29 నవంబర్ 2021 KWD د.ك17.10
జిదాఫ్స్ 01 డిసెంబర్ 2021 BHD .د.ب21.10
జుబైల్ 01 డిసెంబర్ 2021 SAR ﷼208.00
ఖోబర్ 01 డిసెంబర్ 2021 SAR ﷼208.00
కువైట్ సిటీ 29 నవంబర్ 2021 KWD د.ك17.10
మనమ 01 డిసెంబర్ 2021 BHD .د.ب21.10
ముహారక్ 01 డిసెంబర్ 2021 BHD .د.ب21.10
ఖతీఫ్ 01 డిసెంబర్ 2021 SAR ﷼208.00
రిఫా 01 డిసెంబర్ 2021 BHD .د.ب21.10
సబా అస్ సలీం 29 నవంబర్ 2021 KWD د.ك17.10
సిత్రా 01 డిసెంబర్ 2021 BHD .د.ب21.10
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 01 డిసెంబర్ 2021 QAR ﷼208.00
జుబైల్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర