జుబైల్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

జుబైల్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 06 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب25.10
అల్ అహ్మది 06 డిసెంబర్ 2023 KWD د.ك20.60
అల్ ఫహహీల్ 06 డిసెంబర్ 2023 KWD د.ك20.60
అల్ ఫర్వానియా 06 డిసెంబర్ 2023 KWD د.ك20.60
అల్ ఫింటాస్ 06 డిసెంబర్ 2023 KWD د.ك20.60
అల్ ఖోర్ 06 డిసెంబర్ 2023 QAR ﷼248.00
అల్ మాలికియా 06 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب25.10
అల్ మంకాఫ్ 06 డిసెంబర్ 2023 KWD د.ك20.60
అల్ రాయన్ 06 డిసెంబర్ 2023 QAR ﷼248.00
అల్ వక్ర 06 డిసెంబర్ 2023 QAR ﷼248.00
అర్ రిక్కా 06 డిసెంబర్ 2023 KWD د.ك20.60
అర్ రుమైతియా 06 డిసెంబర్ 2023 KWD د.ك20.60
సలీమియాగా 06 డిసెంబర్ 2023 KWD د.ك20.60
బుడయ్య 06 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب25.10
దమ్మం 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼254.00
దోహా 06 డిసెంబర్ 2023 QAR ﷼248.00
హమద్ టౌన్ 06 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب25.10
హవల్లి 06 డిసెంబర్ 2023 KWD د.ك20.60
హోఫుఫ్ 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼254.00
ఇసా టౌన్ 06 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب25.10
జానుబ్ అస్ సుర్రా 06 డిసెంబర్ 2023 KWD د.ك20.60
జిదాఫ్స్ 06 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب25.10
జుబైల్ 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼254.00
ఖోబర్ 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼254.00
కువైట్ సిటీ 06 డిసెంబర్ 2023 KWD د.ك20.60
మనమ 06 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب25.10
ముహారక్ 06 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب25.10
ఖతీఫ్ 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼254.00
రిఫా 06 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب25.10
సబా అస్ సలీం 06 డిసెంబర్ 2023 KWD د.ك20.60
సిత్రా 06 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب25.10
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 06 డిసెంబర్ 2023 QAR ﷼248.00
జుబైల్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

జుబైల్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 06 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب23.70
అల్ అహ్మది 06 డిసెంబర్ 2023 KWD د.ك19.45
అల్ ఫహహీల్ 06 డిసెంబర్ 2023 KWD د.ك19.45
అల్ ఫర్వానియా 06 డిసెంబర్ 2023 KWD د.ك19.45
అల్ ఫింటాస్ 06 డిసెంబర్ 2023 KWD د.ك19.45
అల్ ఖోర్ 06 డిసెంబర్ 2023 QAR ﷼233.00
అల్ మాలికియా 06 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب23.70
అల్ మంకాఫ్ 06 డిసెంబర్ 2023 KWD د.ك19.45
అల్ రాయన్ 06 డిసెంబర్ 2023 QAR ﷼233.00
అల్ వక్ర 06 డిసెంబర్ 2023 QAR ﷼233.00
అర్ రిక్కా 06 డిసెంబర్ 2023 KWD د.ك19.45
అర్ రుమైతియా 06 డిసెంబర్ 2023 KWD د.ك19.45
సలీమియాగా 06 డిసెంబర్ 2023 KWD د.ك19.45
బుడయ్య 06 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب23.70
దమ్మం 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼234.00
దోహా 06 డిసెంబర్ 2023 QAR ﷼233.00
హమద్ టౌన్ 06 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب23.70
హవల్లి 06 డిసెంబర్ 2023 KWD د.ك19.45
హోఫుఫ్ 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼234.00
ఇసా టౌన్ 06 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب23.70
జానుబ్ అస్ సుర్రా 06 డిసెంబర్ 2023 KWD د.ك19.45
జిదాఫ్స్ 06 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب23.70
జుబైల్ 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼234.00
ఖోబర్ 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼234.00
కువైట్ సిటీ 06 డిసెంబర్ 2023 KWD د.ك19.45
మనమ 06 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب23.70
ముహారక్ 06 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب23.70
ఖతీఫ్ 06 డిసెంబర్ 2023 SAR ﷼234.00
రిఫా 06 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب23.70
సబా అస్ సలీం 06 డిసెంబర్ 2023 KWD د.ك19.45
సిత్రా 06 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب23.70
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 06 డిసెంబర్ 2023 QAR ﷼233.00
జుబైల్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర