జుబైల్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

జుబైల్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 08 మార్చి 2021 BHD .د.ب21.60
అల్ అహ్మది 08 మార్చి 2021 KWD د.ك17.56
అల్ ఫహహీల్ 08 మార్చి 2021 KWD د.ك17.56
అల్ ఫర్వానియా 08 మార్చి 2021 KWD د.ك17.56
అల్ ఫింటాస్ 08 మార్చి 2021 KWD د.ك17.56
అల్ ఖోర్ 08 మార్చి 2021 QAR ﷼214.92
అల్ మాలికియా 08 మార్చి 2021 BHD .د.ب21.60
అల్ మంకాఫ్ 08 మార్చి 2021 KWD د.ك17.56
అల్ రాయన్ 08 మార్చి 2021 QAR ﷼214.92
అల్ వక్ర 08 మార్చి 2021 QAR ﷼214.92
అర్ రిక్కా 08 మార్చి 2021 KWD د.ك17.56
అర్ రుమైతియా 08 మార్చి 2021 KWD د.ك17.56
సలీమియాగా 08 మార్చి 2021 KWD د.ك17.56
బుడయ్య 08 మార్చి 2021 BHD .د.ب21.60
దమ్మం 08 మార్చి 2021 SAR ﷼213.83
దోహా 08 మార్చి 2021 QAR ﷼214.92
హమద్ టౌన్ 08 మార్చి 2021 BHD .د.ب21.60
హవల్లి 08 మార్చి 2021 KWD د.ك17.56
హోఫుఫ్ 08 మార్చి 2021 SAR ﷼213.83
ఇసా టౌన్ 08 మార్చి 2021 BHD .د.ب21.60
జానుబ్ అస్ సుర్రా 08 మార్చి 2021 KWD د.ك17.56
జిదాఫ్స్ 08 మార్చి 2021 BHD .د.ب21.60
జుబైల్ 08 మార్చి 2021 SAR ﷼213.83
ఖోబర్ 08 మార్చి 2021 SAR ﷼213.83
కువైట్ సిటీ 08 మార్చి 2021 KWD د.ك17.56
మనమ 08 మార్చి 2021 BHD .د.ب21.60
ముహారక్ 08 మార్చి 2021 BHD .د.ب21.60
ఖతీఫ్ 08 మార్చి 2021 SAR ﷼213.83
రిఫా 08 మార్చి 2021 BHD .د.ب21.60
సబా అస్ సలీం 08 మార్చి 2021 KWD د.ك17.56
సిత్రా 08 మార్చి 2021 BHD .د.ب21.60
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 08 మార్చి 2021 QAR ﷼214.92
జుబైల్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

జుబైల్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 08 మార్చి 2021 BHD .د.ب19.80
అల్ అహ్మది 08 మార్చి 2021 KWD د.ك16.10
అల్ ఫహహీల్ 08 మార్చి 2021 KWD د.ك16.10
అల్ ఫర్వానియా 08 మార్చి 2021 KWD د.ك16.10
అల్ ఫింటాస్ 08 మార్చి 2021 KWD د.ك16.10
అల్ ఖోర్ 08 మార్చి 2021 QAR ﷼197.00
అల్ మాలికియా 08 మార్చి 2021 BHD .د.ب19.80
అల్ మంకాఫ్ 08 మార్చి 2021 KWD د.ك16.10
అల్ రాయన్ 08 మార్చి 2021 QAR ﷼197.00
అల్ వక్ర 08 మార్చి 2021 QAR ﷼197.00
అర్ రిక్కా 08 మార్చి 2021 KWD د.ك16.10
అర్ రుమైతియా 08 మార్చి 2021 KWD د.ك16.10
సలీమియాగా 08 మార్చి 2021 KWD د.ك16.10
బుడయ్య 08 మార్చి 2021 BHD .د.ب19.80
దమ్మం 08 మార్చి 2021 SAR ﷼196.00
దోహా 08 మార్చి 2021 QAR ﷼197.00
హమద్ టౌన్ 08 మార్చి 2021 BHD .د.ب19.80
హవల్లి 08 మార్చి 2021 KWD د.ك16.10
హోఫుఫ్ 08 మార్చి 2021 SAR ﷼196.00
ఇసా టౌన్ 08 మార్చి 2021 BHD .د.ب19.80
జానుబ్ అస్ సుర్రా 08 మార్చి 2021 KWD د.ك16.10
జిదాఫ్స్ 08 మార్చి 2021 BHD .د.ب19.80
జుబైల్ 08 మార్చి 2021 SAR ﷼196.00
ఖోబర్ 08 మార్చి 2021 SAR ﷼196.00
కువైట్ సిటీ 08 మార్చి 2021 KWD د.ك16.10
మనమ 08 మార్చి 2021 BHD .د.ب19.80
ముహారక్ 08 మార్చి 2021 BHD .د.ب19.80
ఖతీఫ్ 08 మార్చి 2021 SAR ﷼196.00
రిఫా 08 మార్చి 2021 BHD .د.ب19.80
సబా అస్ సలీం 08 మార్చి 2021 KWD د.ك16.10
సిత్రా 08 మార్చి 2021 BHD .د.ب19.80
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 08 మార్చి 2021 QAR ﷼197.00
జుబైల్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర