జుబైల్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

జుబైల్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 20 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب29.60
అల్ అహ్మది 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك24.15
అల్ ఫహహీల్ 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك24.15
అల్ ఫర్వానియా 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك24.15
అల్ ఫింటాస్ 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك24.15
అల్ ఖోర్ 19 ఏప్రిల్ 2024 QAR ﷼291.50
అల్ మాలికియా 20 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب29.60
అల్ మంకాఫ్ 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك24.15
అల్ రాయన్ 19 ఏప్రిల్ 2024 QAR ﷼291.50
అల్ వక్ర 19 ఏప్రిల్ 2024 QAR ﷼291.50
అర్ రిక్కా 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك24.15
అర్ రుమైతియా 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك24.15
సలీమియాగా 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك24.15
బుడయ్య 20 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب29.60
దమ్మం 20 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼298.00
దోహా 19 ఏప్రిల్ 2024 QAR ﷼291.50
హమద్ టౌన్ 20 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب29.60
హవల్లి 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك24.15
హోఫుఫ్ 20 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼298.00
ఇసా టౌన్ 20 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب29.60
జానుబ్ అస్ సుర్రా 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك24.15
జిదాఫ్స్ 20 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب29.60
జుబైల్ 20 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼298.00
ఖోబర్ 20 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼298.00
కువైట్ సిటీ 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك24.15
మనమ 20 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب29.60
ముహారక్ 20 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب29.60
ఖతీఫ్ 20 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼298.00
రిఫా 20 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب29.60
సబా అస్ సలీం 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك24.15
సిత్రా 20 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب29.60
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 19 ఏప్రిల్ 2024 QAR ﷼291.50
జుబైల్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

జుబైల్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 20 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب27.80
అల్ అహ్మది 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك22.70
అల్ ఫహహీల్ 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك22.70
అల్ ఫర్వానియా 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك22.70
అల్ ఫింటాస్ 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك22.70
అల్ ఖోర్ 19 ఏప్రిల్ 2024 QAR ﷼273.00
అల్ మాలికియా 20 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب27.80
అల్ మంకాఫ్ 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك22.70
అల్ రాయన్ 19 ఏప్రిల్ 2024 QAR ﷼273.00
అల్ వక్ర 19 ఏప్రిల్ 2024 QAR ﷼273.00
అర్ రిక్కా 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك22.70
అర్ రుమైతియా 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك22.70
సలీమియాగా 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك22.70
బుడయ్య 20 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب27.80
దమ్మం 20 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼274.00
దోహా 19 ఏప్రిల్ 2024 QAR ﷼273.00
హమద్ టౌన్ 20 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب27.80
హవల్లి 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك22.70
హోఫుఫ్ 20 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼274.00
ఇసా టౌన్ 20 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب27.80
జానుబ్ అస్ సుర్రా 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك22.70
జిదాఫ్స్ 20 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب27.80
జుబైల్ 20 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼274.00
ఖోబర్ 20 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼274.00
కువైట్ సిటీ 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك22.70
మనమ 20 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب27.80
ముహారక్ 20 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب27.80
ఖతీఫ్ 20 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼274.00
రిఫా 20 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب27.80
సబా అస్ సలీం 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك22.70
సిత్రా 20 ఏప్రిల్ 2024 BHD .د.ب27.80
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 19 ఏప్రిల్ 2024 QAR ﷼273.00
జుబైల్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర