జుబైల్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

జుబైల్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 24 మార్చి 2023 BHD .د.ب24.80
అల్ అహ్మది 24 మార్చి 2023 KWD د.ك20.00
అల్ ఫహహీల్ 24 మార్చి 2023 KWD د.ك20.00
అల్ ఫర్వానియా 24 మార్చి 2023 KWD د.ك20.00
అల్ ఫింటాస్ 24 మార్చి 2023 KWD د.ك20.00
అల్ ఖోర్ 24 మార్చి 2023 QAR ﷼244.00
అల్ మాలికియా 24 మార్చి 2023 BHD .د.ب24.80
అల్ మంకాఫ్ 24 మార్చి 2023 KWD د.ك20.00
అల్ రాయన్ 24 మార్చి 2023 QAR ﷼244.00
అల్ వక్ర 24 మార్చి 2023 QAR ﷼244.00
అర్ రిక్కా 24 మార్చి 2023 KWD د.ك20.00
అర్ రుమైతియా 24 మార్చి 2023 KWD د.ك20.00
సలీమియాగా 24 మార్చి 2023 KWD د.ك20.00
బుడయ్య 24 మార్చి 2023 BHD .د.ب24.80
దమ్మం 23 మార్చి 2023 SAR ﷼250.00
దోహా 24 మార్చి 2023 QAR ﷼244.00
హమద్ టౌన్ 24 మార్చి 2023 BHD .د.ب24.80
హవల్లి 24 మార్చి 2023 KWD د.ك20.00
హోఫుఫ్ 23 మార్చి 2023 SAR ﷼250.00
ఇసా టౌన్ 24 మార్చి 2023 BHD .د.ب24.80
జానుబ్ అస్ సుర్రా 24 మార్చి 2023 KWD د.ك20.00
జిదాఫ్స్ 24 మార్చి 2023 BHD .د.ب24.80
జుబైల్ 23 మార్చి 2023 SAR ﷼250.00
ఖోబర్ 23 మార్చి 2023 SAR ﷼250.00
కువైట్ సిటీ 24 మార్చి 2023 KWD د.ك20.00
మనమ 24 మార్చి 2023 BHD .د.ب24.80
ముహారక్ 24 మార్చి 2023 BHD .د.ب24.80
ఖతీఫ్ 23 మార్చి 2023 SAR ﷼250.00
రిఫా 24 మార్చి 2023 BHD .د.ب24.80
సబా అస్ సలీం 24 మార్చి 2023 KWD د.ك20.00
సిత్రా 24 మార్చి 2023 BHD .د.ب24.80
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 మార్చి 2023 QAR ﷼244.00
జుబైల్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

జుబైల్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 24 మార్చి 2023 BHD .د.ب23.40
అల్ అహ్మది 24 మార్చి 2023 KWD د.ك18.95
అల్ ఫహహీల్ 24 మార్చి 2023 KWD د.ك18.95
అల్ ఫర్వానియా 24 మార్చి 2023 KWD د.ك18.95
అల్ ఫింటాస్ 24 మార్చి 2023 KWD د.ك18.95
అల్ ఖోర్ 24 మార్చి 2023 QAR ﷼229.50
అల్ మాలికియా 24 మార్చి 2023 BHD .د.ب23.40
అల్ మంకాఫ్ 24 మార్చి 2023 KWD د.ك18.95
అల్ రాయన్ 24 మార్చి 2023 QAR ﷼229.50
అల్ వక్ర 24 మార్చి 2023 QAR ﷼229.50
అర్ రిక్కా 24 మార్చి 2023 KWD د.ك18.95
అర్ రుమైతియా 24 మార్చి 2023 KWD د.ك18.95
సలీమియాగా 24 మార్చి 2023 KWD د.ك18.95
బుడయ్య 24 మార్చి 2023 BHD .د.ب23.40
దమ్మం 23 మార్చి 2023 SAR ﷼230.00
దోహా 24 మార్చి 2023 QAR ﷼229.50
హమద్ టౌన్ 24 మార్చి 2023 BHD .د.ب23.40
హవల్లి 24 మార్చి 2023 KWD د.ك18.95
హోఫుఫ్ 23 మార్చి 2023 SAR ﷼230.00
ఇసా టౌన్ 24 మార్చి 2023 BHD .د.ب23.40
జానుబ్ అస్ సుర్రా 24 మార్చి 2023 KWD د.ك18.95
జిదాఫ్స్ 24 మార్చి 2023 BHD .د.ب23.40
జుబైల్ 23 మార్చి 2023 SAR ﷼230.00
ఖోబర్ 23 మార్చి 2023 SAR ﷼230.00
కువైట్ సిటీ 24 మార్చి 2023 KWD د.ك18.95
మనమ 24 మార్చి 2023 BHD .د.ب23.40
ముహారక్ 24 మార్చి 2023 BHD .د.ب23.40
ఖతీఫ్ 23 మార్చి 2023 SAR ﷼230.00
రిఫా 24 మార్చి 2023 BHD .د.ب23.40
సబా అస్ సలీం 24 మార్చి 2023 KWD د.ك18.95
సిత్రా 24 మార్చి 2023 BHD .د.ب23.40
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 మార్చి 2023 QAR ﷼229.50
జుబైల్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర