జుబైల్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

జుబైల్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 25 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب20.50
అల్ అహ్మది 25 సెప్టెంబర్ 2022 KWD د.ك16.85
అల్ ఫహహీల్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 KWD د.ك16.85
అల్ ఫర్వానియా 25 సెప్టెంబర్ 2022 KWD د.ك16.85
అల్ ఫింటాస్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 KWD د.ك16.85
అల్ ఖోర్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 QAR ﷼203.50
అల్ మాలికియా 25 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب20.50
అల్ మంకాఫ్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 KWD د.ك16.85
అల్ రాయన్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 QAR ﷼203.50
అల్ వక్ర 25 సెప్టెంబర్ 2022 QAR ﷼203.50
అర్ రిక్కా 25 సెప్టెంబర్ 2022 KWD د.ك16.85
అర్ రుమైతియా 25 సెప్టెంబర్ 2022 KWD د.ك16.85
సలీమియాగా 25 సెప్టెంబర్ 2022 KWD د.ك16.85
బుడయ్య 25 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب20.50
దమ్మం 23 సెప్టెంబర్ 2022 SAR ﷼208.00
దోహా 25 సెప్టెంబర్ 2022 QAR ﷼203.50
హమద్ టౌన్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب20.50
హవల్లి 25 సెప్టెంబర్ 2022 KWD د.ك16.85
హోఫుఫ్ 23 సెప్టెంబర్ 2022 SAR ﷼208.00
ఇసా టౌన్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب20.50
జానుబ్ అస్ సుర్రా 25 సెప్టెంబర్ 2022 KWD د.ك16.85
జిదాఫ్స్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب20.50
జుబైల్ 23 సెప్టెంబర్ 2022 SAR ﷼208.00
ఖోబర్ 23 సెప్టెంబర్ 2022 SAR ﷼208.00
కువైట్ సిటీ 25 సెప్టెంబర్ 2022 KWD د.ك16.85
మనమ 25 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب20.50
ముహారక్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب20.50
ఖతీఫ్ 23 సెప్టెంబర్ 2022 SAR ﷼208.00
రిఫా 25 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب20.50
సబా అస్ సలీం 25 సెప్టెంబర్ 2022 KWD د.ك16.85
సిత్రా 25 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب20.50
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 QAR ﷼203.50
జుబైల్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

జుబైల్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 25 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب19.50
అల్ అహ్మది 25 సెప్టెంబర్ 2022 KWD د.ك16.10
అల్ ఫహహీల్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 KWD د.ك16.10
అల్ ఫర్వానియా 25 సెప్టెంబర్ 2022 KWD د.ك16.10
అల్ ఫింటాస్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 KWD د.ك16.10
అల్ ఖోర్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 QAR ﷼192.50
అల్ మాలికియా 25 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب19.50
అల్ మంకాఫ్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 KWD د.ك16.10
అల్ రాయన్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 QAR ﷼192.50
అల్ వక్ర 25 సెప్టెంబర్ 2022 QAR ﷼192.50
అర్ రిక్కా 25 సెప్టెంబర్ 2022 KWD د.ك16.10
అర్ రుమైతియా 25 సెప్టెంబర్ 2022 KWD د.ك16.10
సలీమియాగా 25 సెప్టెంబర్ 2022 KWD د.ك16.10
బుడయ్య 25 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب19.50
దమ్మం 23 సెప్టెంబర్ 2022 SAR ﷼192.00
దోహా 25 సెప్టెంబర్ 2022 QAR ﷼192.50
హమద్ టౌన్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب19.50
హవల్లి 25 సెప్టెంబర్ 2022 KWD د.ك16.10
హోఫుఫ్ 23 సెప్టెంబర్ 2022 SAR ﷼192.00
ఇసా టౌన్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب19.50
జానుబ్ అస్ సుర్రా 25 సెప్టెంబర్ 2022 KWD د.ك16.10
జిదాఫ్స్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب19.50
జుబైల్ 23 సెప్టెంబర్ 2022 SAR ﷼192.00
ఖోబర్ 23 సెప్టెంబర్ 2022 SAR ﷼192.00
కువైట్ సిటీ 25 సెప్టెంబర్ 2022 KWD د.ك16.10
మనమ 25 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب19.50
ముహారక్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب19.50
ఖతీఫ్ 23 సెప్టెంబర్ 2022 SAR ﷼192.00
రిఫా 25 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب19.50
సబా అస్ సలీం 25 సెప్టెంబర్ 2022 KWD د.ك16.10
సిత్రా 25 సెప్టెంబర్ 2022 BHD .د.ب19.50
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 QAR ﷼192.50
జుబైల్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర