జుబైల్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

జుబైల్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 19 జూన్ 2021 BHD .د.ب22.58
అల్ అహ్మది 19 జూన్ 2021 KWD د.ك18.16
అల్ ఫహహీల్ 19 జూన్ 2021 KWD د.ك18.16
అల్ ఫర్వానియా 19 జూన్ 2021 KWD د.ك18.16
అల్ ఫింటాస్ 19 జూన్ 2021 KWD د.ك18.16
అల్ ఖోర్ 19 జూన్ 2021 QAR ﷼224.20
అల్ మాలికియా 19 జూన్ 2021 BHD .د.ب22.58
అల్ మంకాఫ్ 19 జూన్ 2021 KWD د.ك18.16
అల్ రాయన్ 19 జూన్ 2021 QAR ﷼224.20
అల్ వక్ర 19 జూన్ 2021 QAR ﷼224.20
అర్ రిక్కా 19 జూన్ 2021 KWD د.ك18.16
అర్ రుమైతియా 19 జూన్ 2021 KWD د.ك18.16
సలీమియాగా 19 జూన్ 2021 KWD د.ك18.16
బుడయ్య 19 జూన్ 2021 BHD .د.ب22.58
దమ్మం 19 జూన్ 2021 SAR ﷼223.65
దోహా 19 జూన్ 2021 QAR ﷼224.20
హమద్ టౌన్ 19 జూన్ 2021 BHD .د.ب22.58
హవల్లి 19 జూన్ 2021 KWD د.ك18.16
హోఫుఫ్ 19 జూన్ 2021 SAR ﷼223.65
ఇసా టౌన్ 19 జూన్ 2021 BHD .د.ب22.58
జానుబ్ అస్ సుర్రా 19 జూన్ 2021 KWD د.ك18.16
జిదాఫ్స్ 19 జూన్ 2021 BHD .د.ب22.58
జుబైల్ 19 జూన్ 2021 SAR ﷼223.65
ఖోబర్ 19 జూన్ 2021 SAR ﷼223.65
కువైట్ సిటీ 19 జూన్ 2021 KWD د.ك18.16
మనమ 19 జూన్ 2021 BHD .د.ب22.58
ముహారక్ 19 జూన్ 2021 BHD .د.ب22.58
ఖతీఫ్ 19 జూన్ 2021 SAR ﷼223.65
రిఫా 19 జూన్ 2021 BHD .د.ب22.58
సబా అస్ సలీం 19 జూన్ 2021 KWD د.ك18.16
సిత్రా 19 జూన్ 2021 BHD .د.ب22.58
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 19 జూన్ 2021 QAR ﷼224.20
జుబైల్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

జుబైల్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 19 జూన్ 2021 BHD .د.ب20.70
అల్ అహ్మది 19 జూన్ 2021 KWD د.ك16.65
అల్ ఫహహీల్ 19 జూన్ 2021 KWD د.ك16.65
అల్ ఫర్వానియా 19 జూన్ 2021 KWD د.ك16.65
అల్ ఫింటాస్ 19 జూన్ 2021 KWD د.ك16.65
అల్ ఖోర్ 19 జూన్ 2021 QAR ﷼205.50
అల్ మాలికియా 19 జూన్ 2021 BHD .د.ب20.70
అల్ మంకాఫ్ 19 జూన్ 2021 KWD د.ك16.65
అల్ రాయన్ 19 జూన్ 2021 QAR ﷼205.50
అల్ వక్ర 19 జూన్ 2021 QAR ﷼205.50
అర్ రిక్కా 19 జూన్ 2021 KWD د.ك16.65
అర్ రుమైతియా 19 జూన్ 2021 KWD د.ك16.65
సలీమియాగా 19 జూన్ 2021 KWD د.ك16.65
బుడయ్య 19 జూన్ 2021 BHD .د.ب20.70
దమ్మం 19 జూన్ 2021 SAR ﷼205.00
దోహా 19 జూన్ 2021 QAR ﷼205.50
హమద్ టౌన్ 19 జూన్ 2021 BHD .د.ب20.70
హవల్లి 19 జూన్ 2021 KWD د.ك16.65
హోఫుఫ్ 19 జూన్ 2021 SAR ﷼205.00
ఇసా టౌన్ 19 జూన్ 2021 BHD .د.ب20.70
జానుబ్ అస్ సుర్రా 19 జూన్ 2021 KWD د.ك16.65
జిదాఫ్స్ 19 జూన్ 2021 BHD .د.ب20.70
జుబైల్ 19 జూన్ 2021 SAR ﷼205.00
ఖోబర్ 19 జూన్ 2021 SAR ﷼205.00
కువైట్ సిటీ 19 జూన్ 2021 KWD د.ك16.65
మనమ 19 జూన్ 2021 BHD .د.ب20.70
ముహారక్ 19 జూన్ 2021 BHD .د.ب20.70
ఖతీఫ్ 19 జూన్ 2021 SAR ﷼205.00
రిఫా 19 జూన్ 2021 BHD .د.ب20.70
సబా అస్ సలీం 19 జూన్ 2021 KWD د.ك16.65
సిత్రా 19 జూన్ 2021 BHD .د.ب20.70
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 19 జూన్ 2021 QAR ﷼205.50
జుబైల్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర