ఫుజైరా సిటీ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

ఫుజైరా సిటీ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 23 మార్చి 2023 AED د.إ239.50
అజ్మాన్ సిటీ 23 మార్చి 2023 AED د.إ239.50
అల్ ఐన్ 23 మార్చి 2023 AED د.إ239.50
అల్ బురైమి 23 మార్చి 2023 OMR ﷼25.25
అల్ మేడమ్ 23 మార్చి 2023 AED د.إ239.50
అల్ కోజ్ 23 మార్చి 2023 AED د.إ239.50
అల్ సోహర్ 23 మార్చి 2023 OMR ﷼25.25
అర్ రామ్స్ 23 మార్చి 2023 AED د.إ239.50
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 23 మార్చి 2023 OMR ﷼25.25
సువేక్ గా 23 మార్చి 2023 OMR ﷼25.25
బహ్లా 23 మార్చి 2023 OMR ﷼25.25
బార్కా 23 మార్చి 2023 OMR ﷼25.25
బావ్షర్ 23 మార్చి 2023 OMR ﷼25.25
ధైద్ 23 మార్చి 2023 AED د.إ239.50
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 23 మార్చి 2023 AED د.إ239.50
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 23 మార్చి 2023 AED د.إ239.50
దుబాయ్ సిటీ 23 మార్చి 2023 AED د.إ239.50
ఫుజైరా సిటీ 23 మార్చి 2023 AED د.إ239.50
హట్టా 23 మార్చి 2023 AED د.إ239.50
ఇబ్రీ 23 మార్చి 2023 OMR ﷼25.25
జెబెల్ అలీ 23 మార్చి 2023 AED د.إ239.50
కల్బా 23 మార్చి 2023 AED د.إ239.50
ఖోర్ ఫక్కన్ 23 మార్చి 2023 AED د.إ239.50
మదీనాత్ జాయెద్ 23 మార్చి 2023 AED د.إ239.50
మస్కట్ 23 మార్చి 2023 OMR ﷼25.25
నిజ్వా 23 మార్చి 2023 OMR ﷼25.25
రాస్ అల్ ఖైమా 23 మార్చి 2023 AED د.إ239.50
రుస్తాక్ 23 మార్చి 2023 OMR ﷼25.25
సహమ్ 23 మార్చి 2023 OMR ﷼25.25
షార్జా సిటీ 23 మార్చి 2023 AED د.إ239.50
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 23 మార్చి 2023 AED د.إ239.50
ఫుజైరా సిటీ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

ఫుజైరా సిటీ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 23 మార్చి 2023 AED د.إ221.75
అజ్మాన్ సిటీ 23 మార్చి 2023 AED د.إ221.75
అల్ ఐన్ 23 మార్చి 2023 AED د.إ221.75
అల్ బురైమి 23 మార్చి 2023 OMR ﷼24.15
అల్ మేడమ్ 23 మార్చి 2023 AED د.إ221.75
అల్ కోజ్ 23 మార్చి 2023 AED د.إ221.75
అల్ సోహర్ 23 మార్చి 2023 OMR ﷼24.15
అర్ రామ్స్ 23 మార్చి 2023 AED د.إ221.75
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 23 మార్చి 2023 OMR ﷼24.15
సువేక్ గా 23 మార్చి 2023 OMR ﷼24.15
బహ్లా 23 మార్చి 2023 OMR ﷼24.15
బార్కా 23 మార్చి 2023 OMR ﷼24.15
బావ్షర్ 23 మార్చి 2023 OMR ﷼24.15
ధైద్ 23 మార్చి 2023 AED د.إ221.75
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 23 మార్చి 2023 AED د.إ221.75
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 23 మార్చి 2023 AED د.إ221.75
దుబాయ్ సిటీ 23 మార్చి 2023 AED د.إ221.75
ఫుజైరా సిటీ 23 మార్చి 2023 AED د.إ221.75
హట్టా 23 మార్చి 2023 AED د.إ221.75
ఇబ్రీ 23 మార్చి 2023 OMR ﷼24.15
జెబెల్ అలీ 23 మార్చి 2023 AED د.إ221.75
కల్బా 23 మార్చి 2023 AED د.إ221.75
ఖోర్ ఫక్కన్ 23 మార్చి 2023 AED د.إ221.75
మదీనాత్ జాయెద్ 23 మార్చి 2023 AED د.إ221.75
మస్కట్ 23 మార్చి 2023 OMR ﷼24.15
నిజ్వా 23 మార్చి 2023 OMR ﷼24.15
రాస్ అల్ ఖైమా 23 మార్చి 2023 AED د.إ221.75
రుస్తాక్ 23 మార్చి 2023 OMR ﷼24.15
సహమ్ 23 మార్చి 2023 OMR ﷼24.15
షార్జా సిటీ 23 మార్చి 2023 AED د.إ221.75
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 23 మార్చి 2023 AED د.إ221.75
ఫుజైరా సిటీ : 22 కరాట్ బంగారం ధర