ఫుజైరా సిటీ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

ఫుజైరా సిటీ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 27 నవంబర్ 2021 AED د.إ222.56
అజ్మాన్ సిటీ 27 నవంబర్ 2021 AED د.إ222.56
అల్ ఐన్ 27 నవంబర్ 2021 AED د.إ222.56
అల్ బురైమి 27 నవంబర్ 2021 OMR ﷼24.00
అల్ మేడమ్ 27 నవంబర్ 2021 AED د.إ222.56
అల్ కోజ్ 27 నవంబర్ 2021 AED د.إ222.56
అల్ సోహర్ 27 నవంబర్ 2021 OMR ﷼24.00
అర్ రామ్స్ 27 నవంబర్ 2021 AED د.إ222.56
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 27 నవంబర్ 2021 OMR ﷼24.00
సువేక్ గా 27 నవంబర్ 2021 OMR ﷼24.00
బహ్లా 27 నవంబర్ 2021 OMR ﷼24.00
బార్కా 27 నవంబర్ 2021 OMR ﷼24.00
బావ్షర్ 27 నవంబర్ 2021 OMR ﷼24.00
ధైద్ 27 నవంబర్ 2021 AED د.إ222.56
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 27 నవంబర్ 2021 AED د.إ222.56
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 27 నవంబర్ 2021 AED د.إ222.56
దుబాయ్ సిటీ 27 నవంబర్ 2021 AED د.إ222.56
ఫుజైరా సిటీ 27 నవంబర్ 2021 AED د.إ222.56
హట్టా 27 నవంబర్ 2021 AED د.إ222.56
ఇబ్రీ 27 నవంబర్ 2021 OMR ﷼24.00
జెబెల్ అలీ 27 నవంబర్ 2021 AED د.إ222.56
కల్బా 27 నవంబర్ 2021 AED د.إ222.56
ఖోర్ ఫక్కన్ 27 నవంబర్ 2021 AED د.إ222.56
మదీనాత్ జాయెద్ 27 నవంబర్ 2021 AED د.إ222.56
మస్కట్ 27 నవంబర్ 2021 OMR ﷼24.00
నిజ్వా 27 నవంబర్ 2021 OMR ﷼24.00
రాస్ అల్ ఖైమా 27 నవంబర్ 2021 AED د.إ222.56
రుస్తాక్ 27 నవంబర్ 2021 OMR ﷼24.00
సహమ్ 27 నవంబర్ 2021 OMR ﷼24.00
షార్జా సిటీ 27 నవంబర్ 2021 AED د.إ222.56
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 27 నవంబర్ 2021 AED د.إ222.56
ఫుజైరా సిటీ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

ఫుజైరా సిటీ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 27 నవంబర్ 2021 AED د.إ204.00
అజ్మాన్ సిటీ 27 నవంబర్ 2021 AED د.إ204.00
అల్ ఐన్ 27 నవంబర్ 2021 AED د.إ204.00
అల్ బురైమి 27 నవంబర్ 2021 OMR ﷼22.00
అల్ మేడమ్ 27 నవంబర్ 2021 AED د.إ204.00
అల్ కోజ్ 27 నవంబర్ 2021 AED د.إ204.00
అల్ సోహర్ 27 నవంబర్ 2021 OMR ﷼22.00
అర్ రామ్స్ 27 నవంబర్ 2021 AED د.إ204.00
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 27 నవంబర్ 2021 OMR ﷼22.00
సువేక్ గా 27 నవంబర్ 2021 OMR ﷼22.00
బహ్లా 27 నవంబర్ 2021 OMR ﷼22.00
బార్కా 27 నవంబర్ 2021 OMR ﷼22.00
బావ్షర్ 27 నవంబర్ 2021 OMR ﷼22.00
ధైద్ 27 నవంబర్ 2021 AED د.إ204.00
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 27 నవంబర్ 2021 AED د.إ204.00
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 27 నవంబర్ 2021 AED د.إ204.00
దుబాయ్ సిటీ 27 నవంబర్ 2021 AED د.إ204.00
ఫుజైరా సిటీ 27 నవంబర్ 2021 AED د.إ204.00
హట్టా 27 నవంబర్ 2021 AED د.إ204.00
ఇబ్రీ 27 నవంబర్ 2021 OMR ﷼22.00
జెబెల్ అలీ 27 నవంబర్ 2021 AED د.إ204.00
కల్బా 27 నవంబర్ 2021 AED د.إ204.00
ఖోర్ ఫక్కన్ 27 నవంబర్ 2021 AED د.إ204.00
మదీనాత్ జాయెద్ 27 నవంబర్ 2021 AED د.إ204.00
మస్కట్ 27 నవంబర్ 2021 OMR ﷼22.00
నిజ్వా 27 నవంబర్ 2021 OMR ﷼22.00
రాస్ అల్ ఖైమా 27 నవంబర్ 2021 AED د.إ204.00
రుస్తాక్ 27 నవంబర్ 2021 OMR ﷼22.00
సహమ్ 27 నవంబర్ 2021 OMR ﷼22.00
షార్జా సిటీ 27 నవంబర్ 2021 AED د.إ204.00
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 27 నవంబర్ 2021 AED د.إ204.00
ఫుజైరా సిటీ : 22 కరాట్ బంగారం ధర