అభ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

అభ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అభ 17 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼224.74
అల్ కున్‌ఫుదా 17 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼224.74
ఖామిస్ ముషైట్ 17 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼224.74
నజ్రాన్ 17 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼224.74
అభ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

అభ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అభ 17 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼206.00
అల్ కున్‌ఫుదా 17 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼206.00
ఖామిస్ ముషైట్ 17 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼206.00
నజ్రాన్ 17 ఏప్రిల్ 2021 SAR ﷼206.00
అభ : 22 కరాట్ బంగారం ధర