అభ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

అభ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అభ 27 నవంబర్ 2021 SAR ﷼226.93
అల్ కున్‌ఫుదా 27 నవంబర్ 2021 SAR ﷼226.93
ఖామిస్ ముషైట్ 27 నవంబర్ 2021 SAR ﷼226.93
నజ్రాన్ 27 నవంబర్ 2021 SAR ﷼226.93
అభ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

అభ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అభ 27 నవంబర్ 2021 SAR ﷼208.00
అల్ కున్‌ఫుదా 27 నవంబర్ 2021 SAR ﷼208.00
ఖామిస్ ముషైట్ 27 నవంబర్ 2021 SAR ﷼208.00
నజ్రాన్ 27 నవంబర్ 2021 SAR ﷼208.00
అభ : 22 కరాట్ బంగారం ధర