అభ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

అభ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అభ 16 జనవరి 2021 SAR ﷼231.29
అల్ కున్‌ఫుదా 16 జనవరి 2021 SAR ﷼231.29
ఖామిస్ ముషైట్ 16 జనవరి 2021 SAR ﷼231.29
నజ్రాన్ 16 జనవరి 2021 SAR ﷼231.29
అభ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

అభ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అభ 16 జనవరి 2021 SAR ﷼212.00
అల్ కున్‌ఫుదా 16 జనవరి 2021 SAR ﷼212.00
ఖామిస్ ముషైట్ 16 జనవరి 2021 SAR ﷼212.00
నజ్రాన్ 16 జనవరి 2021 SAR ﷼212.00
అభ : 22 కరాట్ బంగారం ధర