అభ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

అభ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అభ 25 జూలై 2021 SAR ﷼228.02
అల్ కున్‌ఫుదా 25 జూలై 2021 SAR ﷼228.02
ఖామిస్ ముషైట్ 25 జూలై 2021 SAR ﷼228.02
నజ్రాన్ 25 జూలై 2021 SAR ﷼228.02
అభ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

అభ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అభ 25 జూలై 2021 SAR ﷼209.00
అల్ కున్‌ఫుదా 25 జూలై 2021 SAR ﷼209.00
ఖామిస్ ముషైట్ 25 జూలై 2021 SAR ﷼209.00
నజ్రాన్ 25 జూలై 2021 SAR ﷼209.00
అభ : 22 కరాట్ బంగారం ధర