అభ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

అభ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అభ 22 మే 2024 SAR ﷼297.00
అల్ కున్‌ఫుదా 22 మే 2024 SAR ﷼297.00
ఖామిస్ ముషైట్ 22 మే 2024 SAR ﷼297.00
నజ్రాన్ 22 మే 2024 SAR ﷼297.00
అభ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

అభ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అభ 22 మే 2024 SAR ﷼274.00
అల్ కున్‌ఫుదా 22 మే 2024 SAR ﷼274.00
ఖామిస్ ముషైట్ 22 మే 2024 SAR ﷼274.00
నజ్రాన్ 22 మే 2024 SAR ﷼274.00
అభ : 22 కరాట్ బంగారం ధర