అల్ ఫహహీల్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

అల్ ఫహహీల్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ అహ్మది 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك24.15
అల్ ఫహహీల్ 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك24.15
అల్ ఫర్వానియా 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك24.15
అల్ ఫింటాస్ 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك24.15
అల్ జహ్రా 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك24.15
అల్ మంకాఫ్ 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك24.15
అర్ రిక్కా 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك24.15
అర్ రుమైతియా 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك24.15
సలీమియాగా 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك24.15
హఫర్ అల్ బాటిన్ 20 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼298.00
హవల్లి 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك24.15
జానుబ్ అస్ సుర్రా 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك24.15
జుబైల్ 20 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼298.00
కువైట్ సిటీ 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك24.15
సబా అస్ సలీం 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك24.15
అల్ ఫహహీల్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

అల్ ఫహహీల్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ అహ్మది 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك22.70
అల్ ఫహహీల్ 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك22.70
అల్ ఫర్వానియా 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك22.70
అల్ ఫింటాస్ 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك22.70
అల్ జహ్రా 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك22.70
అల్ మంకాఫ్ 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك22.70
అర్ రిక్కా 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك22.70
అర్ రుమైతియా 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك22.70
సలీమియాగా 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك22.70
హఫర్ అల్ బాటిన్ 20 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼274.00
హవల్లి 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك22.70
జానుబ్ అస్ సుర్రా 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك22.70
జుబైల్ 20 ఏప్రిల్ 2024 SAR ﷼274.00
కువైట్ సిటీ 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك22.70
సబా అస్ సలీం 20 ఏప్రిల్ 2024 KWD د.ك22.70
అల్ ఫహహీల్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర