అల్ కోజ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

అల్ కోజ్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 20 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ289.50
అజ్మాన్ సిటీ 20 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ289.50
అల్ ఐన్ 20 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ289.50
అల్ బురైమి 20 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼30.45
అల్ మేడమ్ 20 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ289.50
అల్ కోజ్ 20 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ289.50
అల్ సోహర్ 20 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼30.45
అర్ రామ్స్ 20 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ289.50
సువేక్ గా 20 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼30.45
బహ్లా 20 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼30.45
బార్కా 20 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼30.45
ధైద్ 20 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ289.50
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 20 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ289.50
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 20 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ289.50
దుబాయ్ సిటీ 20 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ289.50
ఫుజైరా సిటీ 20 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ289.50
ఘాయతి 20 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ289.50
హట్టా 20 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ289.50
ఇబ్రీ 20 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼30.45
జెబెల్ అలీ 20 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ289.50
కల్బా 20 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ289.50
ఖోర్ ఫక్కన్ 20 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ289.50
లివా ఒయాసిస్ 20 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ289.50
మదీనాత్ జాయెద్ 20 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ289.50
రాస్ అల్ ఖైమా 20 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ289.50
రుస్తాక్ 20 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼30.45
రువైస్ 20 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ289.50
సహమ్ 20 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼30.45
షార్జా సిటీ 20 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ289.50
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 20 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ289.50
అల్ కోజ్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

అల్ కోజ్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 20 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ268.25
అజ్మాన్ సిటీ 20 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ268.25
అల్ ఐన్ 20 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ268.25
అల్ బురైమి 20 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼28.90
అల్ మేడమ్ 20 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ268.25
అల్ కోజ్ 20 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ268.25
అల్ సోహర్ 20 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼28.90
అర్ రామ్స్ 20 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ268.25
సువేక్ గా 20 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼28.90
బహ్లా 20 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼28.90
బార్కా 20 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼28.90
ధైద్ 20 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ268.25
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 20 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ268.25
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 20 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ268.25
దుబాయ్ సిటీ 20 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ268.25
ఫుజైరా సిటీ 20 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ268.25
ఘాయతి 20 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ268.25
హట్టా 20 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ268.25
ఇబ్రీ 20 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼28.90
జెబెల్ అలీ 20 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ268.25
కల్బా 20 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ268.25
ఖోర్ ఫక్కన్ 20 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ268.25
లివా ఒయాసిస్ 20 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ268.25
మదీనాత్ జాయెద్ 20 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ268.25
రాస్ అల్ ఖైమా 20 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ268.25
రుస్తాక్ 20 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼28.90
రువైస్ 20 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ268.25
సహమ్ 20 ఏప్రిల్ 2024 OMR ﷼28.90
షార్జా సిటీ 20 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ268.25
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 20 ఏప్రిల్ 2024 AED د.إ268.25
అల్ కోజ్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర