అల్ కోజ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

అల్ కోజ్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ219.83
అజ్మాన్ సిటీ 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ219.83
అల్ ఐన్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ219.83
అల్ బురైమి 23 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼23.78
అల్ మేడమ్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ219.83
అల్ కోజ్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ219.83
అల్ సోహర్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼23.78
అర్ రామ్స్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ219.83
సువేక్ గా 23 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼23.78
బహ్లా 23 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼23.78
బార్కా 23 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼23.78
ధైద్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ219.83
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ219.83
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ219.83
దుబాయ్ సిటీ 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ219.83
ఫుజైరా సిటీ 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ219.83
ఘాయతి 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ219.83
హట్టా 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ219.83
ఇబ్రీ 23 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼23.78
జెబెల్ అలీ 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ219.83
కల్బా 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ219.83
ఖోర్ ఫక్కన్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ219.83
లివా ఒయాసిస్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ219.83
మదీనాత్ జాయెద్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ219.83
రాస్ అల్ ఖైమా 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ219.83
రుస్తాక్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼23.78
రువైస్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ219.83
సహమ్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼23.78
షార్జా సిటీ 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ219.83
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ219.83
అల్ కోజ్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

అల్ కోజ్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ201.50
అజ్మాన్ సిటీ 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ201.50
అల్ ఐన్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ201.50
అల్ బురైమి 23 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼21.80
అల్ మేడమ్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ201.50
అల్ కోజ్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ201.50
అల్ సోహర్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼21.80
అర్ రామ్స్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ201.50
సువేక్ గా 23 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼21.80
బహ్లా 23 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼21.80
బార్కా 23 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼21.80
ధైద్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ201.50
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ201.50
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ201.50
దుబాయ్ సిటీ 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ201.50
ఫుజైరా సిటీ 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ201.50
ఘాయతి 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ201.50
హట్టా 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ201.50
ఇబ్రీ 23 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼21.80
జెబెల్ అలీ 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ201.50
కల్బా 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ201.50
ఖోర్ ఫక్కన్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ201.50
లివా ఒయాసిస్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ201.50
మదీనాత్ జాయెద్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ201.50
రాస్ అల్ ఖైమా 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ201.50
రుస్తాక్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼21.80
రువైస్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ201.50
సహమ్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 OMR ﷼21.80
షార్జా సిటీ 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ201.50
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 AED د.إ201.50
అల్ కోజ్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర