అల్ కోజ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

అల్ కోజ్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 18 జనవరి 2022 AED د.إ225.56
అజ్మాన్ సిటీ 18 జనవరి 2022 AED د.إ225.56
అల్ ఐన్ 18 జనవరి 2022 AED د.إ225.56
అల్ బురైమి 18 జనవరి 2022 OMR ﷼24.33
అల్ మేడమ్ 18 జనవరి 2022 AED د.إ225.56
అల్ కోజ్ 18 జనవరి 2022 AED د.إ225.56
అల్ సోహర్ 18 జనవరి 2022 OMR ﷼24.33
అర్ రామ్స్ 18 జనవరి 2022 AED د.إ225.56
సువేక్ గా 18 జనవరి 2022 OMR ﷼24.33
బహ్లా 18 జనవరి 2022 OMR ﷼24.33
బార్కా 18 జనవరి 2022 OMR ﷼24.33
ధైద్ 18 జనవరి 2022 AED د.إ225.56
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 18 జనవరి 2022 AED د.إ225.56
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 18 జనవరి 2022 AED د.إ225.56
దుబాయ్ సిటీ 18 జనవరి 2022 AED د.إ225.56
ఫుజైరా సిటీ 18 జనవరి 2022 AED د.إ225.56
ఘాయతి 18 జనవరి 2022 AED د.إ225.56
హట్టా 18 జనవరి 2022 AED د.إ225.56
ఇబ్రీ 18 జనవరి 2022 OMR ﷼24.33
జెబెల్ అలీ 18 జనవరి 2022 AED د.إ225.56
కల్బా 18 జనవరి 2022 AED د.إ225.56
ఖోర్ ఫక్కన్ 18 జనవరి 2022 AED د.إ225.56
లివా ఒయాసిస్ 18 జనవరి 2022 AED د.إ225.56
మదీనాత్ జాయెద్ 18 జనవరి 2022 AED د.إ225.56
రాస్ అల్ ఖైమా 18 జనవరి 2022 AED د.إ225.56
రుస్తాక్ 18 జనవరి 2022 OMR ﷼24.33
రువైస్ 18 జనవరి 2022 AED د.إ225.56
సహమ్ 18 జనవరి 2022 OMR ﷼24.33
షార్జా సిటీ 18 జనవరి 2022 AED د.إ225.56
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 18 జనవరి 2022 AED د.إ225.56
అల్ కోజ్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

అల్ కోజ్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 18 జనవరి 2022 AED د.إ206.75
అజ్మాన్ సిటీ 18 జనవరి 2022 AED د.إ206.75
అల్ ఐన్ 18 జనవరి 2022 AED د.إ206.75
అల్ బురైమి 18 జనవరి 2022 OMR ﷼22.30
అల్ మేడమ్ 18 జనవరి 2022 AED د.إ206.75
అల్ కోజ్ 18 జనవరి 2022 AED د.إ206.75
అల్ సోహర్ 18 జనవరి 2022 OMR ﷼22.30
అర్ రామ్స్ 18 జనవరి 2022 AED د.إ206.75
సువేక్ గా 18 జనవరి 2022 OMR ﷼22.30
బహ్లా 18 జనవరి 2022 OMR ﷼22.30
బార్కా 18 జనవరి 2022 OMR ﷼22.30
ధైద్ 18 జనవరి 2022 AED د.إ206.75
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 18 జనవరి 2022 AED د.إ206.75
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 18 జనవరి 2022 AED د.إ206.75
దుబాయ్ సిటీ 18 జనవరి 2022 AED د.إ206.75
ఫుజైరా సిటీ 18 జనవరి 2022 AED د.إ206.75
ఘాయతి 18 జనవరి 2022 AED د.إ206.75
హట్టా 18 జనవరి 2022 AED د.إ206.75
ఇబ్రీ 18 జనవరి 2022 OMR ﷼22.30
జెబెల్ అలీ 18 జనవరి 2022 AED د.إ206.75
కల్బా 18 జనవరి 2022 AED د.إ206.75
ఖోర్ ఫక్కన్ 18 జనవరి 2022 AED د.إ206.75
లివా ఒయాసిస్ 18 జనవరి 2022 AED د.إ206.75
మదీనాత్ జాయెద్ 18 జనవరి 2022 AED د.إ206.75
రాస్ అల్ ఖైమా 18 జనవరి 2022 AED د.إ206.75
రుస్తాక్ 18 జనవరి 2022 OMR ﷼22.30
రువైస్ 18 జనవరి 2022 AED د.إ206.75
సహమ్ 18 జనవరి 2022 OMR ﷼22.30
షార్జా సిటీ 18 జనవరి 2022 AED د.إ206.75
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 18 జనవరి 2022 AED د.إ206.75
అల్ కోజ్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర