సిబ్ అల్ జాదిదాగా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

సిబ్ అల్ జాదిదాగా : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ ఐన్ 22 మార్చి 2023 AED د.إ235.25
అల్ బురైమి 22 మార్చి 2023 OMR ﷼24.80
అల్ మేడమ్ 22 మార్చి 2023 AED د.إ235.25
అల్ సోహర్ 22 మార్చి 2023 OMR ﷼24.80
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 22 మార్చి 2023 OMR ﷼24.80
సువేక్ గా 22 మార్చి 2023 OMR ﷼24.80
బహ్లా 22 మార్చి 2023 OMR ﷼24.80
బార్కా 22 మార్చి 2023 OMR ﷼24.80
బావ్షర్ 22 మార్చి 2023 OMR ﷼24.80
ధైద్ 22 మార్చి 2023 AED د.إ235.25
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 22 మార్చి 2023 AED د.إ235.25
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 22 మార్చి 2023 AED د.إ235.25
ఫుజైరా సిటీ 22 మార్చి 2023 AED د.إ235.25
హట్టా 22 మార్చి 2023 AED د.إ235.25
ఇబ్రీ 22 మార్చి 2023 OMR ﷼24.80
కల్బా 22 మార్చి 2023 AED د.إ235.25
ఖోర్ ఫక్కన్ 22 మార్చి 2023 AED د.إ235.25
మస్కట్ 22 మార్చి 2023 OMR ﷼24.80
నిజ్వా 22 మార్చి 2023 OMR ﷼24.80
రాస్ అల్ ఖైమా 22 మార్చి 2023 AED د.إ235.25
రుస్తాక్ 22 మార్చి 2023 OMR ﷼24.80
సహమ్ 22 మార్చి 2023 OMR ﷼24.80
సుర్ 22 మార్చి 2023 OMR ﷼24.80
సిబ్ అల్ జాదిదాగా : 22 కరాట్ బంగారం ధర

సిబ్ అల్ జాదిదాగా : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ ఐన్ 22 మార్చి 2023 AED د.إ218.00
అల్ బురైమి 22 మార్చి 2023 OMR ﷼23.70
అల్ మేడమ్ 22 మార్చి 2023 AED د.إ218.00
అల్ సోహర్ 22 మార్చి 2023 OMR ﷼23.70
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 22 మార్చి 2023 OMR ﷼23.70
సువేక్ గా 22 మార్చి 2023 OMR ﷼23.70
బహ్లా 22 మార్చి 2023 OMR ﷼23.70
బార్కా 22 మార్చి 2023 OMR ﷼23.70
బావ్షర్ 22 మార్చి 2023 OMR ﷼23.70
ధైద్ 22 మార్చి 2023 AED د.إ218.00
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 22 మార్చి 2023 AED د.إ218.00
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 22 మార్చి 2023 AED د.إ218.00
ఫుజైరా సిటీ 22 మార్చి 2023 AED د.إ218.00
హట్టా 22 మార్చి 2023 AED د.إ218.00
ఇబ్రీ 22 మార్చి 2023 OMR ﷼23.70
కల్బా 22 మార్చి 2023 AED د.إ218.00
ఖోర్ ఫక్కన్ 22 మార్చి 2023 AED د.إ218.00
మస్కట్ 22 మార్చి 2023 OMR ﷼23.70
నిజ్వా 22 మార్చి 2023 OMR ﷼23.70
రాస్ అల్ ఖైమా 22 మార్చి 2023 AED د.إ218.00
రుస్తాక్ 22 మార్చి 2023 OMR ﷼23.70
సహమ్ 22 మార్చి 2023 OMR ﷼23.70
సుర్ 22 మార్చి 2023 OMR ﷼23.70
సిబ్ అల్ జాదిదాగా : 22 కరాట్ బంగారం ధర