సిబ్ అల్ జాదిదాగా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

సిబ్ అల్ జాదిదాగా : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ ఐన్ 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ217.75
అల్ బురైమి 01 జనవరి 1970 OMR ﷼0.00
అల్ మేడమ్ 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ217.75
అల్ సోహర్ 01 జనవరి 1970 OMR ﷼0.00
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 01 జనవరి 1970 OMR ﷼0.00
సువేక్ గా 01 జనవరి 1970 OMR ﷼0.00
బహ్లా 01 జనవరి 1970 OMR ﷼0.00
బార్కా 01 జనవరి 1970 OMR ﷼0.00
బావ్షర్ 01 జనవరి 1970 OMR ﷼0.00
ధైద్ 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ217.75
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ217.75
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ217.75
ఫుజైరా సిటీ 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ217.75
హట్టా 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ217.75
ఇబ్రీ 01 జనవరి 1970 OMR ﷼0.00
కల్బా 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ217.75
ఖోర్ ఫక్కన్ 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ217.75
మస్కట్ 01 జనవరి 1970 OMR ﷼0.00
నిజ్వా 01 జనవరి 1970 OMR ﷼0.00
రాస్ అల్ ఖైమా 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ217.75
రుస్తాక్ 01 జనవరి 1970 OMR ﷼0.00
సహమ్ 01 జనవరి 1970 OMR ﷼0.00
సుర్ 01 జనవరి 1970 OMR ﷼0.00
సిబ్ అల్ జాదిదాగా : 22 కరాట్ బంగారం ధర

సిబ్ అల్ జాదిదాగా : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ ఐన్ 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ204.50
అల్ బురైమి 01 జనవరి 1970 OMR ﷼0.00
అల్ మేడమ్ 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ204.50
అల్ సోహర్ 01 జనవరి 1970 OMR ﷼0.00
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 01 జనవరి 1970 OMR ﷼0.00
సువేక్ గా 01 జనవరి 1970 OMR ﷼0.00
బహ్లా 01 జనవరి 1970 OMR ﷼0.00
బార్కా 01 జనవరి 1970 OMR ﷼0.00
బావ్షర్ 01 జనవరి 1970 OMR ﷼0.00
ధైద్ 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ204.50
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ204.50
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ204.50
ఫుజైరా సిటీ 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ204.50
హట్టా 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ204.50
ఇబ్రీ 01 జనవరి 1970 OMR ﷼0.00
కల్బా 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ204.50
ఖోర్ ఫక్కన్ 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ204.50
మస్కట్ 01 జనవరి 1970 OMR ﷼0.00
నిజ్వా 01 జనవరి 1970 OMR ﷼0.00
రాస్ అల్ ఖైమా 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ204.50
రుస్తాక్ 01 జనవరి 1970 OMR ﷼0.00
సహమ్ 01 జనవరి 1970 OMR ﷼0.00
సుర్ 01 జనవరి 1970 OMR ﷼0.00
సిబ్ అల్ జాదిదాగా : 22 కరాట్ బంగారం ధర