సిబ్ అల్ జాదిదాగా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

సిబ్ అల్ జాదిదాగా : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ ఐన్ 24 జూన్ 2024 AED د.إ281.75
అల్ బురైమి 24 జూన్ 2024 OMR ﷼29.60
అల్ మేడమ్ 24 జూన్ 2024 AED د.إ281.75
అల్ సోహర్ 24 జూన్ 2024 OMR ﷼29.60
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 24 జూన్ 2024 OMR ﷼29.60
సువేక్ గా 24 జూన్ 2024 OMR ﷼29.60
బహ్లా 24 జూన్ 2024 OMR ﷼29.60
బార్కా 24 జూన్ 2024 OMR ﷼29.60
బావ్షర్ 24 జూన్ 2024 OMR ﷼29.60
ధైద్ 24 జూన్ 2024 AED د.إ281.75
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 24 జూన్ 2024 AED د.إ281.75
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 24 జూన్ 2024 AED د.إ281.75
ఫుజైరా సిటీ 24 జూన్ 2024 AED د.إ281.75
హట్టా 24 జూన్ 2024 AED د.إ281.75
ఇబ్రీ 24 జూన్ 2024 OMR ﷼29.60
కల్బా 24 జూన్ 2024 AED د.إ281.75
ఖోర్ ఫక్కన్ 24 జూన్ 2024 AED د.إ281.75
మస్కట్ 24 జూన్ 2024 OMR ﷼29.60
నిజ్వా 24 జూన్ 2024 OMR ﷼29.60
రాస్ అల్ ఖైమా 24 జూన్ 2024 AED د.إ281.75
రుస్తాక్ 24 జూన్ 2024 OMR ﷼29.60
సహమ్ 24 జూన్ 2024 OMR ﷼29.60
సుర్ 24 జూన్ 2024 OMR ﷼29.60
సిబ్ అల్ జాదిదాగా : 22 కరాట్ బంగారం ధర

సిబ్ అల్ జాదిదాగా : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ ఐన్ 24 జూన్ 2024 AED د.إ261.00
అల్ బురైమి 24 జూన్ 2024 OMR ﷼27.80
అల్ మేడమ్ 24 జూన్ 2024 AED د.إ261.00
అల్ సోహర్ 24 జూన్ 2024 OMR ﷼27.80
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 24 జూన్ 2024 OMR ﷼27.80
సువేక్ గా 24 జూన్ 2024 OMR ﷼27.80
బహ్లా 24 జూన్ 2024 OMR ﷼27.80
బార్కా 24 జూన్ 2024 OMR ﷼27.80
బావ్షర్ 24 జూన్ 2024 OMR ﷼27.80
ధైద్ 24 జూన్ 2024 AED د.إ261.00
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 24 జూన్ 2024 AED د.إ261.00
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 24 జూన్ 2024 AED د.إ261.00
ఫుజైరా సిటీ 24 జూన్ 2024 AED د.إ261.00
హట్టా 24 జూన్ 2024 AED د.إ261.00
ఇబ్రీ 24 జూన్ 2024 OMR ﷼27.80
కల్బా 24 జూన్ 2024 AED د.إ261.00
ఖోర్ ఫక్కన్ 24 జూన్ 2024 AED د.إ261.00
మస్కట్ 24 జూన్ 2024 OMR ﷼27.80
నిజ్వా 24 జూన్ 2024 OMR ﷼27.80
రాస్ అల్ ఖైమా 24 జూన్ 2024 AED د.إ261.00
రుస్తాక్ 24 జూన్ 2024 OMR ﷼27.80
సహమ్ 24 జూన్ 2024 OMR ﷼27.80
సుర్ 24 జూన్ 2024 OMR ﷼27.80
సిబ్ అల్ జాదిదాగా : 22 కరాట్ బంగారం ధర