ఘాయతి : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

ఘాయతి : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ199.25
అల్ ఐన్ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ199.25
అల్ ఖోర్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 QAR ﷼203.50
అల్ కోజ్ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ199.25
అల్ రాయన్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 QAR ﷼203.50
అల్ వక్ర 25 సెప్టెంబర్ 2022 QAR ﷼203.50
దోహా 25 సెప్టెంబర్ 2022 QAR ﷼203.50
దుబాయ్ సిటీ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ199.25
ఘాయతి 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ199.25
జెబెల్ అలీ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ199.25
లివా ఒయాసిస్ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ199.25
మదీనాత్ జాయెద్ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ199.25
రువైస్ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ199.25
షార్జా సిటీ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ199.25
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 QAR ﷼203.50
ఘాయతి : 22 కరాట్ బంగారం ధర

ఘాయతి : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ187.25
అల్ ఐన్ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ187.25
అల్ ఖోర్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 QAR ﷼192.50
అల్ కోజ్ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ187.25
అల్ రాయన్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 QAR ﷼192.50
అల్ వక్ర 25 సెప్టెంబర్ 2022 QAR ﷼192.50
దోహా 25 సెప్టెంబర్ 2022 QAR ﷼192.50
దుబాయ్ సిటీ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ187.25
ఘాయతి 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ187.25
జెబెల్ అలీ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ187.25
లివా ఒయాసిస్ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ187.25
మదీనాత్ జాయెద్ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ187.25
రువైస్ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ187.25
షార్జా సిటీ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ187.25
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 QAR ﷼192.50
ఘాయతి : 22 కరాట్ బంగారం ధర