ఘాయతి : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

ఘాయతి : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ245.75
అల్ ఐన్ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ245.75
అల్ ఖోర్ 06 డిసెంబర్ 2023 QAR ﷼248.00
అల్ కోజ్ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ245.75
అల్ రాయన్ 06 డిసెంబర్ 2023 QAR ﷼248.00
అల్ వక్ర 06 డిసెంబర్ 2023 QAR ﷼248.00
దోహా 06 డిసెంబర్ 2023 QAR ﷼248.00
దుబాయ్ సిటీ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ245.75
ఘాయతి 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ245.75
జెబెల్ అలీ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ245.75
లివా ఒయాసిస్ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ245.75
మదీనాత్ జాయెద్ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ245.75
రువైస్ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ245.75
షార్జా సిటీ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ245.75
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 06 డిసెంబర్ 2023 QAR ﷼248.00
ఘాయతి : 22 కరాట్ బంగారం ధర

ఘాయతి : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ227.50
అల్ ఐన్ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ227.50
అల్ ఖోర్ 06 డిసెంబర్ 2023 QAR ﷼233.00
అల్ కోజ్ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ227.50
అల్ రాయన్ 06 డిసెంబర్ 2023 QAR ﷼233.00
అల్ వక్ర 06 డిసెంబర్ 2023 QAR ﷼233.00
దోహా 06 డిసెంబర్ 2023 QAR ﷼233.00
దుబాయ్ సిటీ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ227.50
ఘాయతి 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ227.50
జెబెల్ అలీ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ227.50
లివా ఒయాసిస్ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ227.50
మదీనాత్ జాయెద్ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ227.50
రువైస్ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ227.50
షార్జా సిటీ 06 డిసెంబర్ 2023 AED د.إ227.50
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 06 డిసెంబర్ 2023 QAR ﷼233.00
ఘాయతి : 22 కరాట్ బంగారం ధర