ఘాయతి : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

ఘాయతి : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 08 మార్చి 2021 AED د.إ210.29
అల్ ఐన్ 08 మార్చి 2021 AED د.إ210.29
అల్ ఖోర్ 08 మార్చి 2021 QAR ﷼214.92
అల్ కోజ్ 08 మార్చి 2021 AED د.إ210.29
అల్ రాయన్ 08 మార్చి 2021 QAR ﷼214.92
అల్ వక్ర 08 మార్చి 2021 QAR ﷼214.92
దోహా 08 మార్చి 2021 QAR ﷼214.92
దుబాయ్ సిటీ 08 మార్చి 2021 AED د.إ210.29
ఘాయతి 08 మార్చి 2021 AED د.إ210.29
జెబెల్ అలీ 08 మార్చి 2021 AED د.إ210.29
లివా ఒయాసిస్ 08 మార్చి 2021 AED د.إ210.29
మదీనాత్ జాయెద్ 08 మార్చి 2021 AED د.إ210.29
రువైస్ 08 మార్చి 2021 AED د.إ210.29
షార్జా సిటీ 08 మార్చి 2021 AED د.إ210.29
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 08 మార్చి 2021 QAR ﷼214.92
ఘాయతి : 22 కరాట్ బంగారం ధర

ఘాయతి : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 08 మార్చి 2021 AED د.إ192.75
అల్ ఐన్ 08 మార్చి 2021 AED د.إ192.75
అల్ ఖోర్ 08 మార్చి 2021 QAR ﷼197.00
అల్ కోజ్ 08 మార్చి 2021 AED د.إ192.75
అల్ రాయన్ 08 మార్చి 2021 QAR ﷼197.00
అల్ వక్ర 08 మార్చి 2021 QAR ﷼197.00
దోహా 08 మార్చి 2021 QAR ﷼197.00
దుబాయ్ సిటీ 08 మార్చి 2021 AED د.إ192.75
ఘాయతి 08 మార్చి 2021 AED د.إ192.75
జెబెల్ అలీ 08 మార్చి 2021 AED د.إ192.75
లివా ఒయాసిస్ 08 మార్చి 2021 AED د.إ192.75
మదీనాత్ జాయెద్ 08 మార్చి 2021 AED د.إ192.75
రువైస్ 08 మార్చి 2021 AED د.إ192.75
షార్జా సిటీ 08 మార్చి 2021 AED د.إ192.75
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 08 మార్చి 2021 QAR ﷼197.00
ఘాయతి : 22 కరాట్ బంగారం ధర