ఘాయతి : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

ఘాయతి : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 19 జూన్ 2021 AED د.إ219.02
అల్ ఐన్ 19 జూన్ 2021 AED د.إ219.02
అల్ ఖోర్ 19 జూన్ 2021 QAR ﷼224.20
అల్ కోజ్ 19 జూన్ 2021 AED د.إ219.02
అల్ రాయన్ 19 జూన్ 2021 QAR ﷼224.20
అల్ వక్ర 19 జూన్ 2021 QAR ﷼224.20
దోహా 19 జూన్ 2021 QAR ﷼224.20
దుబాయ్ సిటీ 19 జూన్ 2021 AED د.إ219.02
ఘాయతి 19 జూన్ 2021 AED د.إ219.02
జెబెల్ అలీ 19 జూన్ 2021 AED د.إ219.02
లివా ఒయాసిస్ 19 జూన్ 2021 AED د.إ219.02
మదీనాత్ జాయెద్ 19 జూన్ 2021 AED د.إ219.02
రువైస్ 19 జూన్ 2021 AED د.إ219.02
షార్జా సిటీ 19 జూన్ 2021 AED د.إ219.02
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 19 జూన్ 2021 QAR ﷼224.20
ఘాయతి : 22 కరాట్ బంగారం ధర

ఘాయతి : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 19 జూన్ 2021 AED د.إ200.75
అల్ ఐన్ 19 జూన్ 2021 AED د.إ200.75
అల్ ఖోర్ 19 జూన్ 2021 QAR ﷼205.50
అల్ కోజ్ 19 జూన్ 2021 AED د.إ200.75
అల్ రాయన్ 19 జూన్ 2021 QAR ﷼205.50
అల్ వక్ర 19 జూన్ 2021 QAR ﷼205.50
దోహా 19 జూన్ 2021 QAR ﷼205.50
దుబాయ్ సిటీ 19 జూన్ 2021 AED د.إ200.75
ఘాయతి 19 జూన్ 2021 AED د.إ200.75
జెబెల్ అలీ 19 జూన్ 2021 AED د.إ200.75
లివా ఒయాసిస్ 19 జూన్ 2021 AED د.إ200.75
మదీనాత్ జాయెద్ 19 జూన్ 2021 AED د.إ200.75
రువైస్ 19 జూన్ 2021 AED د.إ200.75
షార్జా సిటీ 19 జూన్ 2021 AED د.إ200.75
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 19 జూన్ 2021 QAR ﷼205.50
ఘాయతి : 22 కరాట్ బంగారం ధర