ఘాయతి : సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

ఘాయతి : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

ఘాయతి : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 21 మే 2022 AED د.إ223.75
అల్ ఐన్ 21 మే 2022 AED د.إ223.75
అల్ ఖోర్ 21 మే 2022 QAR ﷼227.50
అల్ కోజ్ 21 మే 2022 AED د.إ223.75
అల్ రాయన్ 21 మే 2022 QAR ﷼227.50
అల్ వక్ర 21 మే 2022 QAR ﷼227.50
దోహా 21 మే 2022 QAR ﷼227.50
దుబాయ్ సిటీ 21 మే 2022 AED د.إ223.75
ఘాయతి 21 మే 2022 AED د.إ223.75
జెబెల్ అలీ 21 మే 2022 AED د.إ223.75
లివా ఒయాసిస్ 21 మే 2022 AED د.إ223.75
మదీనాత్ జాయెద్ 21 మే 2022 AED د.إ223.75
రువైస్ 21 మే 2022 AED د.إ223.75
షార్జా సిటీ 21 మే 2022 AED د.إ223.75
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 21 మే 2022 QAR ﷼227.50
ఘాయతి : 22 కరాట్ బంగారం ధర

ఘాయతి : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 21 మే 2022 AED د.إ210.25
అల్ ఐన్ 21 మే 2022 AED د.إ210.25
అల్ ఖోర్ 21 మే 2022 QAR ﷼214.50
అల్ కోజ్ 21 మే 2022 AED د.إ210.25
అల్ రాయన్ 21 మే 2022 QAR ﷼214.50
అల్ వక్ర 21 మే 2022 QAR ﷼214.50
దోహా 21 మే 2022 QAR ﷼214.50
దుబాయ్ సిటీ 21 మే 2022 AED د.إ210.25
ఘాయతి 21 మే 2022 AED د.إ210.25
జెబెల్ అలీ 21 మే 2022 AED د.إ210.25
లివా ఒయాసిస్ 21 మే 2022 AED د.إ210.25
మదీనాత్ జాయెద్ 21 మే 2022 AED د.إ210.25
రువైస్ 21 మే 2022 AED د.إ210.25
షార్జా సిటీ 21 మే 2022 AED د.إ210.25
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 21 మే 2022 QAR ﷼214.50
ఘాయతి : 22 కరాట్ బంగారం ధర