ఘాయతి : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

ఘాయతి : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 24 మార్చి 2023 AED د.إ241.00
అల్ ఐన్ 24 మార్చి 2023 AED د.إ241.00
అల్ ఖోర్ 24 మార్చి 2023 QAR ﷼244.00
అల్ కోజ్ 24 మార్చి 2023 AED د.إ241.00
అల్ రాయన్ 24 మార్చి 2023 QAR ﷼244.00
అల్ వక్ర 24 మార్చి 2023 QAR ﷼244.00
దోహా 24 మార్చి 2023 QAR ﷼244.00
దుబాయ్ సిటీ 24 మార్చి 2023 AED د.إ241.00
ఘాయతి 24 మార్చి 2023 AED د.إ241.00
జెబెల్ అలీ 24 మార్చి 2023 AED د.إ241.00
లివా ఒయాసిస్ 24 మార్చి 2023 AED د.إ241.00
మదీనాత్ జాయెద్ 24 మార్చి 2023 AED د.إ241.00
రువైస్ 24 మార్చి 2023 AED د.إ241.00
షార్జా సిటీ 24 మార్చి 2023 AED د.إ241.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 మార్చి 2023 QAR ﷼244.00
ఘాయతి : 22 కరాట్ బంగారం ధర

ఘాయతి : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 24 మార్చి 2023 AED د.إ223.00
అల్ ఐన్ 24 మార్చి 2023 AED د.إ223.00
అల్ ఖోర్ 24 మార్చి 2023 QAR ﷼229.50
అల్ కోజ్ 24 మార్చి 2023 AED د.إ223.00
అల్ రాయన్ 24 మార్చి 2023 QAR ﷼229.50
అల్ వక్ర 24 మార్చి 2023 QAR ﷼229.50
దోహా 24 మార్చి 2023 QAR ﷼229.50
దుబాయ్ సిటీ 24 మార్చి 2023 AED د.إ223.00
ఘాయతి 24 మార్చి 2023 AED د.إ223.00
జెబెల్ అలీ 24 మార్చి 2023 AED د.إ223.00
లివా ఒయాసిస్ 24 మార్చి 2023 AED د.إ223.00
మదీనాత్ జాయెద్ 24 మార్చి 2023 AED د.إ223.00
రువైస్ 24 మార్చి 2023 AED د.إ223.00
షార్జా సిటీ 24 మార్చి 2023 AED د.إ223.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 మార్చి 2023 QAR ﷼229.50
ఘాయతి : 22 కరాట్ బంగారం ధర