హఫర్ అల్ బాటిన్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

హఫర్ అల్ బాటిన్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ అహ్మది 16 జనవరి 2021 KWD د.ك18.87
అల్ ఫహహీల్ 16 జనవరి 2021 KWD د.ك18.87
అల్ ఫర్వానియా 16 జనవరి 2021 KWD د.ك18.87
అల్ ఫింటాస్ 16 జనవరి 2021 KWD د.ك18.87
అల్ జహ్రా 16 జనవరి 2021 KWD د.ك18.87
అల్ మంకాఫ్ 16 జనవరి 2021 KWD د.ك18.87
అర్ రిక్కా 16 జనవరి 2021 KWD د.ك18.87
అర్ రుమైతియా 16 జనవరి 2021 KWD د.ك18.87
సలీమియాగా 16 జనవరి 2021 KWD د.ك18.87
బురైదా 16 జనవరి 2021 SAR ﷼231.29
హఫర్ అల్ బాటిన్ 16 జనవరి 2021 SAR ﷼231.29
హవల్లి 16 జనవరి 2021 KWD د.ك18.87
జానుబ్ అస్ సుర్రా 16 జనవరి 2021 KWD د.ك18.87
కువైట్ సిటీ 16 జనవరి 2021 KWD د.ك18.87
సబా అస్ సలీం 16 జనవరి 2021 KWD د.ك18.87
హఫర్ అల్ బాటిన్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

హఫర్ అల్ బాటిన్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ అహ్మది 16 జనవరి 2021 KWD د.ك17.30
అల్ ఫహహీల్ 16 జనవరి 2021 KWD د.ك17.30
అల్ ఫర్వానియా 16 జనవరి 2021 KWD د.ك17.30
అల్ ఫింటాస్ 16 జనవరి 2021 KWD د.ك17.30
అల్ జహ్రా 16 జనవరి 2021 KWD د.ك17.30
అల్ మంకాఫ్ 16 జనవరి 2021 KWD د.ك17.30
అర్ రిక్కా 16 జనవరి 2021 KWD د.ك17.30
అర్ రుమైతియా 16 జనవరి 2021 KWD د.ك17.30
సలీమియాగా 16 జనవరి 2021 KWD د.ك17.30
బురైదా 16 జనవరి 2021 SAR ﷼212.00
హఫర్ అల్ బాటిన్ 16 జనవరి 2021 SAR ﷼212.00
హవల్లి 16 జనవరి 2021 KWD د.ك17.30
జానుబ్ అస్ సుర్రా 16 జనవరి 2021 KWD د.ك17.30
కువైట్ సిటీ 16 జనవరి 2021 KWD د.ك17.30
సబా అస్ సలీం 16 జనవరి 2021 KWD د.ك17.30
హఫర్ అల్ బాటిన్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర