జెడ్డా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

జెడ్డా : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
జెడ్డా 22 మే 2024 SAR ﷼297.00
మక్కా 22 మే 2024 SAR ﷼297.00
టా ఇఫ్ 22 మే 2024 SAR ﷼297.00
యాన్బు 22 మే 2024 SAR ﷼297.00
జెడ్డా : 22 కరాట్ బంగారం ధర

జెడ్డా : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
జెడ్డా 22 మే 2024 SAR ﷼274.00
మక్కా 22 మే 2024 SAR ﷼274.00
టా ఇఫ్ 22 మే 2024 SAR ﷼274.00
యాన్బు 22 మే 2024 SAR ﷼274.00
జెడ్డా : 22 కరాట్ బంగారం ధర