జెడ్డా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

జెడ్డా : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
జెడ్డా 23 సెప్టెంబర్ 2022 SAR ﷼208.00
మక్కా 23 సెప్టెంబర్ 2022 SAR ﷼208.00
టా ఇఫ్ 23 సెప్టెంబర్ 2022 SAR ﷼208.00
యాన్బు 23 సెప్టెంబర్ 2022 SAR ﷼208.00
జెడ్డా : 22 కరాట్ బంగారం ధర

జెడ్డా : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
జెడ్డా 23 సెప్టెంబర్ 2022 SAR ﷼192.00
మక్కా 23 సెప్టెంబర్ 2022 SAR ﷼192.00
టా ఇఫ్ 23 సెప్టెంబర్ 2022 SAR ﷼192.00
యాన్బు 23 సెప్టెంబర్ 2022 SAR ﷼192.00
జెడ్డా : 22 కరాట్ బంగారం ధర