జెడ్డా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

జెడ్డా : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
జెడ్డా 27 ఫిబ్రవరి 2021 SAR ﷼220.38
మక్కా 27 ఫిబ్రవరి 2021 SAR ﷼220.38
టా ఇఫ్ 27 ఫిబ్రవరి 2021 SAR ﷼220.38
యాన్బు 27 ఫిబ్రవరి 2021 SAR ﷼220.38
జెడ్డా : 22 కరాట్ బంగారం ధర

జెడ్డా : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
జెడ్డా 27 ఫిబ్రవరి 2021 SAR ﷼202.00
మక్కా 27 ఫిబ్రవరి 2021 SAR ﷼202.00
టా ఇఫ్ 27 ఫిబ్రవరి 2021 SAR ﷼202.00
యాన్బు 27 ఫిబ్రవరి 2021 SAR ﷼202.00
జెడ్డా : 22 కరాట్ బంగారం ధర