జెడ్డా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

జెడ్డా : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
జెడ్డా 01 ఫిబ్రవరి 2023 SAR ﷼242.00
మక్కా 01 ఫిబ్రవరి 2023 SAR ﷼242.00
టా ఇఫ్ 01 ఫిబ్రవరి 2023 SAR ﷼242.00
యాన్బు 01 ఫిబ్రవరి 2023 SAR ﷼242.00
జెడ్డా : 22 కరాట్ బంగారం ధర

జెడ్డా : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
జెడ్డా 01 ఫిబ్రవరి 2023 SAR ﷼223.00
మక్కా 01 ఫిబ్రవరి 2023 SAR ﷼223.00
టా ఇఫ్ 01 ఫిబ్రవరి 2023 SAR ﷼223.00
యాన్బు 01 ఫిబ్రవరి 2023 SAR ﷼223.00
జెడ్డా : 22 కరాట్ బంగారం ధర