జెడ్డా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

జెడ్డా : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
జెడ్డా 29 నవంబర్ 2023 SAR ﷼256.00
మక్కా 29 నవంబర్ 2023 SAR ﷼256.00
టా ఇఫ్ 29 నవంబర్ 2023 SAR ﷼256.00
యాన్బు 29 నవంబర్ 2023 SAR ﷼256.00
జెడ్డా : 22 కరాట్ బంగారం ధర

జెడ్డా : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
జెడ్డా 29 నవంబర్ 2023 SAR ﷼236.00
మక్కా 29 నవంబర్ 2023 SAR ﷼236.00
టా ఇఫ్ 29 నవంబర్ 2023 SAR ﷼236.00
యాన్బు 29 నవంబర్ 2023 SAR ﷼236.00
జెడ్డా : 22 కరాట్ బంగారం ధర