జెడ : గోల్డ్ ధర లో అన్ని సమీపంలో నగరాలు

జెడ : 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ లో అన్ని సమీపంలో నగరాలు

సిటీ తేదీ ధర
జెడ 31 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼237.84
మక్కా 31 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼237.84
Ta ఉంటే 31 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼237.84
య్యాన్బు 31 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼237.84
జెడ : 22 కారత్ గోల్డ్ ధర

జెడ : 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ లో అన్ని సమీపంలో నగరాలు

సిటీ తేదీ ధర
జెడ 31 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼218.00
మక్కా 31 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼218.00
Ta ఉంటే 31 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼218.00
య్యాన్బు 31 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼218.00
జెడ : 22 కారత్ గోల్డ్ ధర