జెడ్డా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

జెడ్డా : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
జెడ్డా 27 జూలై 2021 SAR ﷼49,110.00
మక్కా 27 జూలై 2021 SAR ﷼49,110.00
టా ఇఫ్ 27 జూలై 2021 SAR ﷼49,110.00
యాన్బు 27 జూలై 2021 SAR ﷼49,110.00
జెడ్డా : 22 కరాట్ బంగారం ధర

జెడ్డా : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
జెడ్డా 27 జూలై 2021 SAR ﷼46,720.00
మక్కా 27 జూలై 2021 SAR ﷼46,720.00
టా ఇఫ్ 27 జూలై 2021 SAR ﷼46,720.00
యాన్బు 27 జూలై 2021 SAR ﷼46,720.00
జెడ్డా : 22 కరాట్ బంగారం ధర