జెడ్డా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

జెడ్డా : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
జెడ్డా 05 మే 2021 SAR ﷼225.83
మక్కా 05 మే 2021 SAR ﷼225.83
టా ఇఫ్ 05 మే 2021 SAR ﷼225.83
యాన్బు 05 మే 2021 SAR ﷼225.83
జెడ్డా : 22 కరాట్ బంగారం ధర

జెడ్డా : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
జెడ్డా 05 మే 2021 SAR ﷼207.00
మక్కా 05 మే 2021 SAR ﷼207.00
టా ఇఫ్ 05 మే 2021 SAR ﷼207.00
యాన్బు 05 మే 2021 SAR ﷼207.00
జెడ్డా : 22 కరాట్ బంగారం ధర