జెడ్డా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

జెడ్డా : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
జెడ్డా 27 నవంబర్ 2021 SAR ﷼226.93
మక్కా 27 నవంబర్ 2021 SAR ﷼226.93
టా ఇఫ్ 27 నవంబర్ 2021 SAR ﷼226.93
యాన్బు 27 నవంబర్ 2021 SAR ﷼226.93
జెడ్డా : 22 కరాట్ బంగారం ధర

జెడ్డా : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
జెడ్డా 27 నవంబర్ 2021 SAR ﷼208.00
మక్కా 27 నవంబర్ 2021 SAR ﷼208.00
టా ఇఫ్ 27 నవంబర్ 2021 SAR ﷼208.00
యాన్బు 27 నవంబర్ 2021 SAR ﷼208.00
జెడ్డా : 22 కరాట్ బంగారం ధర