నజ్రాన్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

నజ్రాన్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అభ 26 జూలై 2021 SAR ﷼229.11
ఖామిస్ ముషైట్ 26 జూలై 2021 SAR ﷼229.11
నజ్రాన్ 26 జూలై 2021 SAR ﷼229.11
నజ్రాన్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

నజ్రాన్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అభ 26 జూలై 2021 SAR ﷼210.00
ఖామిస్ ముషైట్ 26 జూలై 2021 SAR ﷼210.00
నజ్రాన్ 26 జూలై 2021 SAR ﷼210.00
నజ్రాన్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర