నజ్రాన్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

నజ్రాన్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అభ 05 మే 2021 SAR ﷼225.83
ఖామిస్ ముషైట్ 05 మే 2021 SAR ﷼225.83
నజ్రాన్ 05 మే 2021 SAR ﷼225.83
నజ్రాన్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

నజ్రాన్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అభ 05 మే 2021 SAR ﷼207.00
ఖామిస్ ముషైట్ 05 మే 2021 SAR ﷼207.00
నజ్రాన్ 05 మే 2021 SAR ﷼207.00
నజ్రాన్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర