నజ్రాన్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

నజ్రాన్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అభ 27 ఫిబ్రవరి 2021 SAR ﷼220.38
ఖామిస్ ముషైట్ 27 ఫిబ్రవరి 2021 SAR ﷼220.38
నజ్రాన్ 27 ఫిబ్రవరి 2021 SAR ﷼220.38
నజ్రాన్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

నజ్రాన్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అభ 27 ఫిబ్రవరి 2021 SAR ﷼202.00
ఖామిస్ ముషైట్ 27 ఫిబ్రవరి 2021 SAR ﷼202.00
నజ్రాన్ 27 ఫిబ్రవరి 2021 SAR ﷼202.00
నజ్రాన్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర