నజ్రాన్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

నజ్రాన్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అభ 29 నవంబర్ 2023 SAR ﷼256.00
ఖామిస్ ముషైట్ 29 నవంబర్ 2023 SAR ﷼256.00
నజ్రాన్ 29 నవంబర్ 2023 SAR ﷼256.00
నజ్రాన్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

నజ్రాన్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అభ 29 నవంబర్ 2023 SAR ﷼236.00
ఖామిస్ ముషైట్ 29 నవంబర్ 2023 SAR ﷼236.00
నజ్రాన్ 29 నవంబర్ 2023 SAR ﷼236.00
నజ్రాన్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర