సుర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

సుర్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 06 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼25.80
సువేక్ గా 06 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼25.80
బహ్లా 06 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼25.80
బార్కా 06 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼25.80
బావ్షర్ 06 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼25.80
ఇబ్రీ 06 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼25.80
మస్కట్ 06 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼25.80
నిజ్వా 06 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼25.80
రుస్తాక్ 06 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼25.80
సుర్ 06 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼25.80
సుర్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

సుర్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 06 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼24.65
సువేక్ గా 06 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼24.65
బహ్లా 06 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼24.65
బార్కా 06 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼24.65
బావ్షర్ 06 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼24.65
ఇబ్రీ 06 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼24.65
మస్కట్ 06 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼24.65
నిజ్వా 06 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼24.65
రుస్తాక్ 06 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼24.65
సుర్ 06 డిసెంబర్ 2023 OMR ﷼24.65
సుర్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర