సుర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

సుర్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 25 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼21.10
సువేక్ గా 25 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼21.10
బహ్లా 25 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼21.10
బార్కా 25 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼21.10
బావ్షర్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼21.10
ఇబ్రీ 25 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼21.10
మస్కట్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼21.10
నిజ్వా 25 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼21.10
రుస్తాక్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼21.10
సుర్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼21.10
సుర్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

సుర్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 25 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼20.30
సువేక్ గా 25 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼20.30
బహ్లా 25 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼20.30
బార్కా 25 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼20.30
బావ్షర్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼20.30
ఇబ్రీ 25 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼20.30
మస్కట్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼20.30
నిజ్వా 25 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼20.30
రుస్తాక్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼20.30
సుర్ 25 సెప్టెంబర్ 2022 OMR ﷼20.30
సుర్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర