సుర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

సుర్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 19 జూన్ 2021 OMR ﷼23.62
సువేక్ గా 19 జూన్ 2021 OMR ﷼23.62
బహ్లా 19 జూన్ 2021 OMR ﷼23.62
బార్కా 19 జూన్ 2021 OMR ﷼23.62
బావ్షర్ 19 జూన్ 2021 OMR ﷼23.62
ఇబ్రీ 19 జూన్ 2021 OMR ﷼23.62
మస్కట్ 19 జూన్ 2021 OMR ﷼23.62
నిజ్వా 19 జూన్ 2021 OMR ﷼23.62
రుస్తాక్ 19 జూన్ 2021 OMR ﷼23.62
సుర్ 19 జూన్ 2021 OMR ﷼23.62
సుర్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

సుర్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 19 జూన్ 2021 OMR ﷼21.65
సువేక్ గా 19 జూన్ 2021 OMR ﷼21.65
బహ్లా 19 జూన్ 2021 OMR ﷼21.65
బార్కా 19 జూన్ 2021 OMR ﷼21.65
బావ్షర్ 19 జూన్ 2021 OMR ﷼21.65
ఇబ్రీ 19 జూన్ 2021 OMR ﷼21.65
మస్కట్ 19 జూన్ 2021 OMR ﷼21.65
నిజ్వా 19 జూన్ 2021 OMR ﷼21.65
రుస్తాక్ 19 జూన్ 2021 OMR ﷼21.65
సుర్ 19 జూన్ 2021 OMR ﷼21.65
సుర్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర