సుర్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

సుర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

సుర్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 19 మే 2022 OMR ﷼23.45
సువేక్ గా 19 మే 2022 OMR ﷼23.45
బహ్లా 19 మే 2022 OMR ﷼23.45
బార్కా 19 మే 2022 OMR ﷼23.45
బావ్షర్ 19 మే 2022 OMR ﷼23.45
ఇబ్రీ 19 మే 2022 OMR ﷼23.45
మస్కట్ 19 మే 2022 OMR ﷼23.45
నిజ్వా 19 మే 2022 OMR ﷼23.45
రుస్తాక్ 19 మే 2022 OMR ﷼23.45
సుర్ 19 మే 2022 OMR ﷼23.45
సుర్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

సుర్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 19 మే 2022 OMR ﷼22.45
సువేక్ గా 19 మే 2022 OMR ﷼22.45
బహ్లా 19 మే 2022 OMR ﷼22.45
బార్కా 19 మే 2022 OMR ﷼22.45
బావ్షర్ 19 మే 2022 OMR ﷼22.45
ఇబ్రీ 19 మే 2022 OMR ﷼22.45
మస్కట్ 19 మే 2022 OMR ﷼22.45
నిజ్వా 19 మే 2022 OMR ﷼22.45
రుస్తాక్ 19 మే 2022 OMR ﷼22.45
సుర్ 19 మే 2022 OMR ﷼22.45
సుర్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర