సుర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

సుర్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 08 మార్చి 2021 OMR ﷼22.86
సువేక్ గా 08 మార్చి 2021 OMR ﷼22.86
బహ్లా 08 మార్చి 2021 OMR ﷼22.86
బార్కా 08 మార్చి 2021 OMR ﷼22.86
బావ్షర్ 08 మార్చి 2021 OMR ﷼22.86
ఇబ్రీ 08 మార్చి 2021 OMR ﷼22.86
మస్కట్ 08 మార్చి 2021 OMR ﷼22.86
నిజ్వా 08 మార్చి 2021 OMR ﷼22.86
రుస్తాక్ 08 మార్చి 2021 OMR ﷼22.86
సుర్ 08 మార్చి 2021 OMR ﷼22.86
సుర్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

సుర్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 08 మార్చి 2021 OMR ﷼20.95
సువేక్ గా 08 మార్చి 2021 OMR ﷼20.95
బహ్లా 08 మార్చి 2021 OMR ﷼20.95
బార్కా 08 మార్చి 2021 OMR ﷼20.95
బావ్షర్ 08 మార్చి 2021 OMR ﷼20.95
ఇబ్రీ 08 మార్చి 2021 OMR ﷼20.95
మస్కట్ 08 మార్చి 2021 OMR ﷼20.95
నిజ్వా 08 మార్చి 2021 OMR ﷼20.95
రుస్తాక్ 08 మార్చి 2021 OMR ﷼20.95
సుర్ 08 మార్చి 2021 OMR ﷼20.95
సుర్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర