సుర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

సుర్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 01 ఫిబ్రవరి 2023 OMR ﷼24.85
సువేక్ గా 01 ఫిబ్రవరి 2023 OMR ﷼24.85
బహ్లా 01 ఫిబ్రవరి 2023 OMR ﷼24.85
బార్కా 01 ఫిబ్రవరి 2023 OMR ﷼24.85
బావ్షర్ 01 ఫిబ్రవరి 2023 OMR ﷼24.85
ఇబ్రీ 01 ఫిబ్రవరి 2023 OMR ﷼24.85
మస్కట్ 01 ఫిబ్రవరి 2023 OMR ﷼24.85
నిజ్వా 01 ఫిబ్రవరి 2023 OMR ﷼24.85
రుస్తాక్ 01 ఫిబ్రవరి 2023 OMR ﷼24.85
సుర్ 01 ఫిబ్రవరి 2023 OMR ﷼24.85
సుర్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

సుర్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 01 ఫిబ్రవరి 2023 OMR ﷼23.75
సువేక్ గా 01 ఫిబ్రవరి 2023 OMR ﷼23.75
బహ్లా 01 ఫిబ్రవరి 2023 OMR ﷼23.75
బార్కా 01 ఫిబ్రవరి 2023 OMR ﷼23.75
బావ్షర్ 01 ఫిబ్రవరి 2023 OMR ﷼23.75
ఇబ్రీ 01 ఫిబ్రవరి 2023 OMR ﷼23.75
మస్కట్ 01 ఫిబ్రవరి 2023 OMR ﷼23.75
నిజ్వా 01 ఫిబ్రవరి 2023 OMR ﷼23.75
రుస్తాక్ 01 ఫిబ్రవరి 2023 OMR ﷼23.75
సుర్ 01 ఫిబ్రవరి 2023 OMR ﷼23.75
సుర్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర