సుర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

సుర్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 01 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼23.95
సువేక్ గా 01 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼23.95
బహ్లా 01 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼23.95
బార్కా 01 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼23.95
బావ్షర్ 01 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼23.95
ఇబ్రీ 01 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼23.95
మస్కట్ 01 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼23.95
నిజ్వా 01 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼23.95
రుస్తాక్ 01 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼23.95
సుర్ 01 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼23.95
సుర్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

సుర్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 01 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼21.95
సువేక్ గా 01 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼21.95
బహ్లా 01 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼21.95
బార్కా 01 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼21.95
బావ్షర్ 01 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼21.95
ఇబ్రీ 01 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼21.95
మస్కట్ 01 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼21.95
నిజ్వా 01 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼21.95
రుస్తాక్ 01 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼21.95
సుర్ 01 డిసెంబర్ 2021 OMR ﷼21.95
సుర్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర