సుర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

సుర్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 17 జూన్ 2024 OMR ﷼29.50
సువేక్ గా 17 జూన్ 2024 OMR ﷼29.50
బహ్లా 17 జూన్ 2024 OMR ﷼29.50
బార్కా 17 జూన్ 2024 OMR ﷼29.50
బావ్షర్ 17 జూన్ 2024 OMR ﷼29.50
ఇబ్రీ 17 జూన్ 2024 OMR ﷼29.50
మస్కట్ 17 జూన్ 2024 OMR ﷼29.50
నిజ్వా 17 జూన్ 2024 OMR ﷼29.50
రుస్తాక్ 17 జూన్ 2024 OMR ﷼29.50
సుర్ 17 జూన్ 2024 OMR ﷼29.50
సుర్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

సుర్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
సిబ్ అల్ జాదిదాగా 17 జూన్ 2024 OMR ﷼27.70
సువేక్ గా 17 జూన్ 2024 OMR ﷼27.70
బహ్లా 17 జూన్ 2024 OMR ﷼27.70
బార్కా 17 జూన్ 2024 OMR ﷼27.70
బావ్షర్ 17 జూన్ 2024 OMR ﷼27.70
ఇబ్రీ 17 జూన్ 2024 OMR ﷼27.70
మస్కట్ 17 జూన్ 2024 OMR ﷼27.70
నిజ్వా 17 జూన్ 2024 OMR ﷼27.70
రుస్తాక్ 17 జూన్ 2024 OMR ﷼27.70
సుర్ 17 జూన్ 2024 OMR ﷼27.70
సుర్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర